Kalendarz wydarzeń

Zarząd Spółki Polwax S.A. przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2024:

1. Jednostkowy raport roczny za 2023r. – 11 kwietnia 2024 r. (czwartek) * [opublikowany]
2. Jednostkowy raport za I kwartał 2024r. – 23 maja 2024 r. (czwartek) * [opublikowany]
3. Jednostkowy raport za I półrocze 2024r. – 19 września 2024 r. (czwartek) *
4. Jednostkowy raport za III kwartał 2024r. – 21 listopada 2024 r. (czwartek) *

Ponadto, działając zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), Zarząd informuje iż Spółka nie będzie przekazywała odpowiednio raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 roku oraz II kwartał 2024 roku. [powyższa treść zgodnie z raportem nr 1/2024 z 8.01.2024 roku * ]

 

Niektóre wydarzenia zaistniałe w roku 2024:

Zawarcie umowy pożyczki [raport 24/2024 z dnia 17.06.2024]

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. [raport 23/2024 z dnia 12.06.2024]

Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. na rok 2024 na sprzedaż wkładów [raport 22/2024 z dnia 7.06.2024]

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. [raport 21/2024 z dnia 29.05.2024]

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PUNKTÓW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NWZ 25.06.2024 dostępne tutaj

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. wraz z projektami uchwał [raport 20/2024 z dnia 27.05.2024]

Zawarcie listu intencyjnego celem pozyskania finansowania dla Spółki [raport 19/2024 z dnia 24.05.2024]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ w dniu 20 maja 2024 roku [raport 18/2024 z dnia 21.05.2024]

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki [raport 17/2024 z dnia 20.05.2024]

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 20.05.2024 r., a także uchwały poddane pod głosowanie, które nie zostały podjęte [raport 16/2024 z dnia 20.05.2024]

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki [raport 15/2024 z dnia 17.05.2024]

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki [raport 14/2024 z dnia 17.05.2024]

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki [raport 13/2024 z dnia 15.05.2024]

Przyjęcie oceny sytuacji finansowej Spółki przez Zarząd oraz podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu dostępnych opcji w zakresie finansowania działalności Spółki [raport 12/2024 z dnia 9.05.2024]

Informacja na temat szacunkowych wyników finansowych Spółki za pierwszy kwartał 2024 roku [raport 11/2024 z dnia 26.04.2024]

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. [raport 10/2024 z dnia 26.04.2024]

Aktualizacja – ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. [raport 9/2024 z dnia 24.04.2024]

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PUNKTÓW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD ZWZ 20.05.2024 dostępne tutaj

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał [raport 8/2024 z dnia 23.04.2024]

Decyzja Spółki o wniesieniu apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt VI GC 201/19 [raport 7/2024 z dnia 17.04.2024]

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. [raport 6/2024 z dnia 27.03.2024]

Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. na rok 2024 na sprzedaż zniczy [raport 5/2024 z dnia 21.03.2024]

Dokonanie odpisu aktualizacyjnego oraz informacja na temat szacunkowych wyników finansowych Spółki za rok 2023. [raport 4/2024 z dnia 8.03.2024]

Zawiązanie rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu roszczeń objętych sporem sądowym w sprawie z powództwa Orlen Projekt S.A. oraz rozwiązanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. [raport 3/2024 z dnia 5.03.2024]

Decyzja Spółki o wniesieniu apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt VI GC 84/20 [raport 2/2024 z dnia 30.01.2024]

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku [raport 1/2024 z dnia 8.01.2024]

 

Wszystkie raporty okresowe:

Raporty kwartalne Polwax S.A.
Raporty półroczne Polwax S.A.
Raporty roczne Polwax S.A.

Wszystkie raporty bieżące Spółki Polwax S.A. w latach:

Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020
Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024

 

Niektóre wydarzenia zaistniałe w roku 2023:

Umowa na dostawę gaczy parafinowych w roku 2024 [raport 28/2023 z dnia 27.12.2023]

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze [raport 27/2023 z dnia 27.11.2023]

Ogłoszenie przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy wyroku w sprawie z powództwa Orlen Projekt S.A. prowadzonej pod sygnaturą akt GC 201/19 dotyczącej Inwestycji FUTURE [raport 26/2023 z dnia 17.11.2023]

Powołanie Członka Zarządu Polwax S.A. [raport 25/2023 z dnia 26.10.2023]

Szacunki wyników finansowych Polwax S.A. za dziewięć miesięcy 2023 roku [raport 24/2023 z dnia 16.10.2023]

Ogłoszenie przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy wyroku w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt VI GC 84/20 [raport 23/2023 z dnia 11.10.2023]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 września 2023 roku. [raport 22/2023 z dnia 28.09.2023]

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 28 września 2023 roku [raport 21/2023 z dnia 28.09.2023]

Zmiany w Radzie Nadzorczej Polwax S.A. [raport 20/2023 z dnia 28.09.2023]

Zmiany w Zarządzie Polwax S.A. [raport 19/2023 z dnia 25.09.2023]

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PUNKTÓW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NWZ 28.09.2023 dostępne tutaj

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał [raport 18/2023 z dnia 1.09.2023]

Szacunki wyników finansowych Polwax S.A. za pierwsze półrocze 2023 roku [raport 17/2023 z dnia 17.08.2023]

Rejestracja przez sąd zmian w Statucie Polwax S.A. [raport 16/2023 z dnia 26.06.2023]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 24 maja 2023 roku [raport 15/2023 z dnia 25.05.2023]

Uchwały ZWZ Spółki podjęte w dniu 24 maja 2023 [raport 14/2023 z dnia 24.05.2023]

Uchwała ZWZ Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022 [raport 13/2023 z dnia 24.05.2023]

Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce [raport 12/2023 z dnia 22.05.2023]

Szacunki wyników Polwax S.A. za pierwszy kwartał 2023 r. [raport 11/2023 z dnia 15.05.2023]

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PUNKTÓW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD ZWZ 24.05.2023 dostępne tutaj

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał [raport 10/2023 z dnia 27.04.2023]

Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok [raport 9/2023 z dnia 12.04.2023]

Podpisanie aneksu nr 19 do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. [raport 8/2023 z dnia 6.04.2023]

Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. na rok 2023 [raport 7/2023 z dnia 30.03.2023]

Podpisanie aneksu nr 18 do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. [raport 6/2023 z dnia 29.03.2023]

Szacunki wyników Polwax S.A. za 2022 rok [raport 5/2023 z dnia 22.03.2023]

Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 [ raport EBI nr 1/2023 z dnia 20.02.2023]

Złożenie sprzeciwu do nakazu zapłaty [raport 4/2023 z dnia 1.02.2023]

Podpisanie aneksu nr 17 do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. [raport 3/2023 z dnia 19.01.2023]

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym [raport 2/2023 z dnia 18.01.2023]

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku [raport 1/2023 z dnia 2.01.2023]

 

Niektóre wydarzenia zaistniałe w roku 2022:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 24.11.2022 roku [raport 16/2022 z dnia 24.11.2022]

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 24 listopada 2022 roku. [raport 15/2022 z dnia 24.11.2022]

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 [raport EBI nr 1/2022 z dnia 24.11.2022]

Ogłoszenie przez Sąd Apelacyjny wyroku w sprawie toczącej się pod sygnaturą akt I AGa 20/21 (sygn. akt Sądu I instancji VI GC 225/19) [raport 14/2022 z dnia 10.11.2022]

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PUNKTÓW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NWZ 24.11.2022 dostępne tutaj

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał [raport 13/2022 z dnia 27.10.2022]

Zgłoszone przez Akcjonariusza żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polwax S.A. i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad [raport 12/2022 z dnia 24.10.2022]

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. [raport 11/2022 z dnia 1.08.2022]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 15 czerwca 2022 roku [raport 10/2022 z dnia 15.06.2022]

Uchwały ZWZ Spółki podjęte w dniu 15 czerwca 2022 roku [raport 9/2022 z dnia 15.06.2022]

Zatwierdzenie przez ZWZ powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji [raport 8/2022 z dnia 15.06.2022]

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021 [raport 7/2022 z dnia 15.06.2022]

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PUNKTÓW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD ZWZ 2022 dostępne tutaj

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał [raport 6/2022 z dnia 19.05.2022]

Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok [raport 5/2022 z dnia 12.05.2022]

Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. na rok 2022 [raport 4/2022 z dnia 15.03.2022]

Wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na terytorium Ukrainy na działalność Spółki [raport 3/2022 z dnia 4.03.2022]

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. [raport 2/2022 z dnia 18.02.2022]

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku [raport 1/2022 z dnia 14.01.2022]

 

Niektóre wydarzenia zaistniałe w roku 2021:

Uzgodnienie wielkości i warunków dostaw produktów parafinowych od Grupy Lotos S.A w roku 2022 [raport 18/2021 z dnia 8.12.2021]

Powołanie członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. w drodze kooptacji [raport 17/2021 z dnia 1.12.2021]

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. [raport 16/2021 z dnia 15.11.2021]

Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 [ raport EBI nr 1/2021 z dnia 23.07.2021]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 15 czerwca 2021 roku [raport 15/2021 z dnia 16.06.2021]

Uchwały ZWZ Spółki podjęte w dniu 15 czerwca 2021 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, które nie zostały podjęte [raport 14/2021 z dnia 15.06.2021]

Zatwierdzenie przez ZWZ powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji [raport 13/2021 z dnia 15.06.2021]

Wprowadzenie zmiany do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariusza Spółki [raport 12/2021 z dnia 25.05.2021]

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PUNKTÓW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD ZWZ 2021 :

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał [raport 11/2021 z dnia 18.05.2021]

Dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych Polwax S.A. za drugie półrocze 2020 roku [raport 10/2021 z dnia 29.03.2021]

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. [raport 9/2021 z dnia 17.03.2021]

Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. na rok 2021 [raport 8/2021 z dnia 9.03.2021]

Rozszerzenie powództwa Orlen Projekt S.A. wobec Polwax S.A. [raport 7/2021 z dnia 26.02.2021]

Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii C [raport 6/2021 z dnia 3.02.2021]

Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5% [raport 5/2021 z dnia 3.02.2021]

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii C Polwax S.A. [raport 4/2021 z dnia 2.02.2021]

Podsumowanie kosztów subskrypcji akcji serii E Spółki – uzupełnienie raportu nr 34/2020 [raport 3/2021 z dnia 29.01.2021]

Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. [raport 1/2021 z dnia 14.01.2021]

 

Niektóre wydarzenia zaistniałe w roku 2020:

Korekta Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce [raport 55/2020 z dnia 30.12.2020]

Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce [raport 54/2020 z dnia 30.12.2020]

Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela [raport 53/2020 z dnia 17.12.2020]

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji [raport 52/2020 z dnia 07.12.2020] [Aktualności 5 wezwanie]

Uzgodnienie wielkości i warunków dostaw produktów parafinowych od Grupy Lotos S.A. w roku 2021 [raport 51/2020 z dnia 26.11.2020]

Dokonanie spłaty części kredytu inwestycyjnego przez Polwax S.A. [raport 50/2020 z dnia 19.11.2020]

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji [raport 49/2020 z dnia 16.11.2020] [Aktualności 4 wezwanie]

Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 20 % ogólnej liczby głosów w Spółce [raport 48/2020 z dnia 13.11.2020]

Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii E [raport 47/2020 z dnia 3.11.2020]

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii E Polwax S.A. oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Polwax S.A. [raport 46/2020 z dnia 2.11.2020]

Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. [raport 45/2020 z dnia 29.10.2020]

Zawiadomienie od Akcjonariusza – zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Polwax S.A. [raport 44/2020 z dnia 27.10.2020]

Zawiadomienie od Akcjonariusza – znaczne pakiety akcji [raport 43/2020 z dnia 27.10.2020]

Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce [raport 42/2020 z dnia 26.10.2020]

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji [raport 41/2020 z dnia 26.10.2020] [Aktualności 3 wezwanie]

Rejestracja przez sąd zmiany w kapitale zakładowym Spółki oraz zmian w Statucie Polwax S.A. [raport 40/2020 z dnia 22.10.2020]

Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji serii E [raport 39/2020 z dnia 16.10.2020]

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Polwax S.A. [raport 38/2020 z dnia 15.10.2020]

Warunkowa rejestracja praw do akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. [raport 37/2020 z dnia 07.10.2020]

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji [raport 36/2020 z dnia 06.10.2020] [Aktualności 2 wezwanie]

Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji [raport 35/2020 z dnia 05.10.2020]

Zakończenie subskrypcji zamkniętej akcji serii E [raport 34/2020 z dnia 05.10.2020]

Zapotrzebowanie na produkty parafinowe będzie rosło Aktualności>Wydarzenia

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. [raport 33/2020 z dnia 30.09.2020]

Powiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze [raport 32/2020 z dnia 22.09.2020]

Informacja dotycząca emisji akcji serii E – raport przyjętych zapisów podstawowych i dodatkowych [raport 31/2020 z dnia 17.09.2020]

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji [raport 30/2020 z dnia 15.09.2020] [Aktualności 1 wezwanie]

Dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych Polwax S.A. [raport 29/2020 z dnia 11.09.2020]

Powiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze [raport 28/2020 z dnia 04.09.2020]

Formularze [pdf] : „Zapisu podstawowego” oraz „Zapisu dodatkowego” na akcje zwykłe na okaziciela serii E Polwax S.A. [zakładka: „Prospekt emisyjny 2020” na stronie internetowej Spółki]

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E Polwax S.A. [raport 27/2020 z dnia 31.08.2020]

Prospekt emisyjny zatwierdzony przez KNF w dniu 25.08.2020r. [ dostępny ]

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Polwax S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego [raport 26/2020 z dnia 25.08.2020]

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu za I półrocze 2020 roku [raport 25/2020 z dnia 24.08.2020]

Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spolek Notowanych na GPW 2016 [raport EBI nr 1/2020 z dnia 30.07.2020]

Rejestracja zmian Statutu Spółki [raport 24/2020 z dnia 28.07.2020]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2020 roku. [raport 23/2020 z dnia 06.07.2020]

Odwołanie dotychczasowego Zarządu Polwax S.A. przez Radę Nadzorczą i powołanie Zarządu Polwax S.A. w nowym składzie [raport 22/2020 z dnia 03.07.2020]

Rezygnacja z pełnienia funkcji przez Członków Zarządu Polwax S.A. [raport 21/2020 z dnia 02.07.2020]

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 30 czerwca 2020 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, które nie zostały podjęte. [raport 20/2020 z dnia 01.07.2020]

Zmiany w Radzie Nadzorczej Polwax S.A. [raport 19/2020 z dnia 30.06.2020]

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki [raport 18/2020 z dnia 08.06.2020]

Pismo z Sądu informujące o rozszerzeniu powództwa wobec Polwax S.A. [raport 17/2020 z dnia 03.06.2020]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał [raport 16/2020 z dnia 03.06.2020]

Postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia prospektu Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle sporządzonego w formie jednolitego dokumentu w związku z ofertą publiczną akcji serii E

Spółka wznowiła prace nad prospektem Aktualności>Wydarzenia

Wznowienie postępowania ws. zatwierdzenia prospektu [raport 15/2020 z dnia 15.05.2020]

Szacunki wyników Polwax S.A. za pierwszy kwartał 2020 roku oraz szacunki przychodów Spółki za miesiąc kwiecień 2020 roku [raport 14/2020 z dnia 07.05.2020]

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu za pierwszy kwartał 2020 roku [raport 13/2020 z dnia 07.05.2020]

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. [raport 12/2020 z dnia 04.05.2020]

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok [raport 11/2020 z dnia 24.04.2020]

Korekta raportu – dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów oraz szacunki wyników Spółki za 2019 rok [raport 10/2020/korekta z dnia 21.04.2020]

Dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów oraz szacunki wyników Spółki za 2019 rok [raport 10/2020 z dnia 21.04.2020].

Wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność i wyniki Polwax S.A.[raport 9/2020 z dnia 30.03.2020].

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok [raport 8/2020 z dnia 24.03.2020]

Spółka w czasach pandemii koronawirusa Covid-19 : informacja w Aktualności > Wydarzenia

Złożenie pozwu sądowego przeciwko Orlen Projekt S.A. o zapłatę z tytułu usunięcia i utylizacji odpadu zanieczyszczonej ziemi [raport 7/2020 z dnia 10.03.2020]

Złożenie pozwu sądowego przeciwko Orlen Projekt S.A. [raport 6/2020 z dnia 28.02.2020]

Skierowanie wezwania do zapłaty w stosunku do Orlen Projekt S.A. w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem umowy z dnia 7 kwietnia 2017 r. na realizację inwestycji pod nazwą ” Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi” – po dokonaniu aktualizacji kalkulacji szkód [raport 5/2020 z dnia 25.02.2020]

Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. na rok 2020 [raport 4/2020 z dnia 21.02.2020]

Kluczowe elementy strategii Polwax S.A. na lata 2020-2022 oraz wznowienie prac prospektowych [raport 3/2020 z dnia 31.01.2020]

Zawarcie przez Polwax S.A. aneksu do umowy na doradztwo i konsultacje techniczne w sprawach związanych z Inwestycją. [raport 1/2020 z dnia 24.01.2020]

 

Niektóre wydarzenia zaistniałe w roku 2019:

Skierowanie wezwania do zapłaty w stosunku do Orlen Projekt S.A. w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem umowy z dnia 7 kwietnia 2017 r. na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi” [raport 75/2019 z dnia 20.12.2019]

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej – Informacja dotycząca negocjacji z ORLEN Projekt S.A. oraz informacja na temat statusu negocjacji i decyzji co do prowadzenia inwestycji pod nazwą „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi” [raport 74/2019 z dnia 19.12.2019]

Aktualności / Komunikat GPW Benchmark S.A. z dnia 5 grudnia 2019 r. – ogłoszenie zmian portfeli indeksów po sesji w dniu 20 grudnia 2019 r. (korekta kwartalna) – Polwax opuści indeks sWIG80

Wyniki spółki Polwax S.A. za dziesięć miesięcy 2019 roku [raport 73/2019 z dnia 29.11.2019]

Zawarcie przez Polwax S.A. umowy na doradztwo i konsultacje techniczne w sprawach związanych z Inwestycją – wybór Inżyniera Kontraktu [raport 72/2019 z dnia 21.11.2019]

Wyniki badań gruntu poniżej poziomu zero na którym składowano odpad ziemi z terenu budowy [raport 71/2019 z dnia 13.11.2019]

Uzgodnienie wielkości i warunków dostaw produktów parafinowych od Grupy Lotos S.A. w roku 2020 [raport 70/2019 z dnia 29.10.2019]

Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za trzeci kwartał 2019 roku oraz naruszenie kowenantów wymaganych w umowie kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. [raport 69/2019 z dnia 24.10.2019]

Koszty usunięcia zanieczyszczonego urobku ziemnego powstałego w związku z prowadzoną Inwestycją w Czechowicach-Dziedzicach. [raport 68/2019 z dnia 22.10.2019]

Czasowe wstrzymanie prac prospektowych [raport 67/2019 z dnia 22.10.2019]

Zakończenie procedury przejęcia z dniem 21.10.2019 terenu budowy przez Polwax S.A. od ORLEN Projekt S.A. [raport 66/2019 z dnia 21.10.2019]

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. w zakresie kredytu wieloproduktowego. [raport 65/2019 z dnia 18.10.2019]

Pismo z Sądu informujące o złożeniu do Sądu przez ORLEN Projekt S.A. pisma zawierającego rozszerzenie powództwa wobec Polwax S.A. [raport 64/2019 z dnia 17.10.2019]

Stanowisko ING Bank Śląski S.A. w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań Spółki – uzgodnienia w zakresie kolejnej umowy Spółki z Bankiem [raport 63/2019 z dnia 02.10.2019]

Oddalenie przez sąd wniosku Polwax S.A. w przedmiocie uchylenia wydanego na rzecz Orlen Projekt S.A. nakazu zapłaty jako zabezpieczenia i wysłanie not obciążeniowych w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu wywozu zanieczyszczonego urobku ziemi stanowiącego odpad niebezpieczny z terenu inwestycji FUTURE [raport 62/2019 z dnia 30.09.2019]

Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji [raport 61/2019 z dnia 30.09.2019]

Potrącenie kar umownych przysługujących Spółce w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy. [raport 60/2019 z dnia 24.09.2019]

Otrzymanie przez Polwax S.A. pozwu wniesionego przez Orlen Projekt S.A. i przekierowanie przez Sąd sprawy do rozpoznania w trybie zwykłym [raport 59/2019 z dnia 12.09.2019]

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. [raport 58/2019 z dnia 11.09.2019]

Kilka słów o prospekcie

Podpisanie kontraktu z Jeronimo Martins Polska na rok 2019 [raport 57/2019 z dnia 19.08.2019]

Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce [raport 56/2019 z dnia 16.08.2019]

Znaczne pakiety akcji – zawiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce [raport 55/2019 z dnia 14.08.2019]

Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji [raport 54/2019 z dnia 12.08.2019]

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. [raport 53/2019 z dnia 7.08.2019]

Odstąpienie od umowy na pełnienie nadzoru nad realizacją Inwestycji FUTURE oraz rozpoczęcie procedury wyboru nowego Inżyniera Kontraktu – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. [raport 52/2019 z dnia 1.08.2019]

Emisja akcji serii E – informacja bieżąca – na temat praw poboru

Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań – kolejne uzgodnienia Spółki z Bankiem [raport 51/2019 z dnia 31.07.2019]

Ważna data dla akcjonariuszy Polwax S.A. W dniu 31.07.2019 roku zostaną przydzielone prawa poboru akcji nowej emisji.

Komunikat GPW S.A. z dnia 29 lipca 2019 r. dotyczący notowania akcji Polwax S.A. w dniu 30 lipca 2019r. ; akcje spółki POLWAX (ISIN PLPOLWX00026) nie będą uwzględniane przy obliczaniu indeksu sWIG80.

Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych wskazanych w oświadczeniu. [raport 50/2019 z dnia 26.07.2019]

Wydarzenia/Aktualności strona główna Polwax S.A.: Prawo poboru

Szacunki wyników finansowych spółki POLWAX S.A. za pierwsze półrocze 2019 [raport 49/2019 z dnia 23.07.2019]

Zawarcie umowy na usunięcie zanieczyszczonego urobku ziemnego stanowiącego odpad niebezpieczny, powstałego w związku z prowadzoną inwestycją FUTURE w Czechowicach-Dziedzicach. [raport 48/2019 z dnia 17.07.2019]

Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji [raport 47/2019 z dnia 1.07.2019]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2019 roku [raport 46/2019 z dnia 25.06.2019]

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. [raport 45/2019 z dnia 25.06.2019]

Uchwały ZWZ Spółki podjęte w dniu 24 czerwca 2019 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, a które nie zostały podjęte. [raport 44/2019 z dnia 24.06.2019]

Informacja o zwolnieniu przez komornika zabezpieczenia na majątku ruchomym Polwax S.A. na rzecz Orlen Projekt S.A. [raport 43/2019 z dnia 24.06.2019]

Zaskarżenie nakazu zapłaty wydanego na wniosek ORLEN Projekt S.A. w postępowaniu nakazowym [raport 42/2019 z dnia 19.06.2019]

Przelanie na rachunek komornika kwoty zabezpieczenia roszczenia na rzecz Orlen Projekt S.A. [raport 41/2019 z dnia 12.06.2019]

Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań Spółki [raport 40/2019 z dnia 11.06.2019]

Spotkanie Zarządów Polwax S.A. i Orlen Projekt S.A.: informacja

Informacja i stanowisko Spółki w przedmiocie podjętych czynności zabezpieczających na rzecz Orlen Projekt S.A. [raport 39/2019 z dnia 3.06.2019]

Otrzymanie oświadczeń Akcjonariuszy o zamiarze uczestnictwa w subskrypcji oraz objęciu ponad 5% akcji w ramach oferty publicznej spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle oraz ustalenie przez Spółkę ostatecznej liczby oferowanych akcji nowej emisji. [raport 38/2019 z dnia 31.05.2019]

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. [raport 37/2019 z dnia 30.05.2019]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał. [raport 36/2019 z dnia 28.05.2019]

Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spolek Notowanych na GPW 2016 [raport EBI nr 1/2019 z dnia 15-05-2019]

Szacunkowe, wstępne koszty usunięcia zanieczyszczonego urobku ziemnego powstałego w związku z prowadzoną inwestycją FUTURE w Czechowicach-Dziedzicach [raport 35/2019 z dnia 13.05.2019]

Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5% [raport 34/2019 z dnia 08.05.2019]

Szacunki wyników finansowych spółki Polwax S.A. za pierwszy kwartał 2019 roku [raport 33/2019 z dnia 30.04.2019]

Podpisanie porozumienia stron o rozwiązaniu umowy o pracę z byłym Prezesem Polwax S.A. [raport 32/2019 z dnia 26.04.2019]

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. w zakresie kredytu wieloproduktowego. [raport 31/2019 z dnia 26.04.2019]

Aneks do porozumienia z ING Bankiem Śląskim S.A. [raport 30/2019 z dnia 26.04.2019]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 23.04.2019r. kontynuującym obrady z dnia 25.03.2019r. [raport 29/2019 z dnia 25.04.2019]

Uchwały NWZ Spółki podjęte w dniu 23.04.2019r. kontynuującego obrady z dnia 25.03.2019r. oraz uchwały poddane pod głosowanie, a które nie zostały podjęte. [raport 28/2019 z dnia 23.04.2019]

Zmiany w Radzie Nadzorczej Polwax S.A. [raport 27/2019 z dnia 23.04.2019]

Wpływ kwoty z tytułu Gwarancji Dobrego Wykonania Umowy na konto Polwax S.A. [raport 26/2019 z dnia 19.04.2019]

Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce [raport 25/2019 z dnia 15.04.2019]

Obciążenie ORLEN Projekt S.A. karami umownymi w związku z odstąpieniem od Umowy przez Spółkę i naruszeniem postanowień Umowy przez ORLEN Projekt S.A. [raport 24/2019 z dnia 11.04.2019]

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018 [raport 23/2019 z dnia 9.04.2019]

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018 [raport 22/2019 z dnia 9.04.2019]

Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce[raport 21/2019 z dnia 9.04.2019]

Drugie oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez ORLEN Projekt S.A. [raport 20/2019 z dnia 5.04.2019]

Podpisanie przez Polwax S.A. porozumienia z ING Bankiem Śląskim S.A.[raport 19/2019 z dnia 4.04.2019]

Odstąpienie przez Polwax S.A. od zawartej z ORLEN Projekt S.A. Umowy z dnia 7 kwietnia 2017 roku na realizację Inwestycji pod nazwą: „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi dla Spółki POLWAX S.A.” – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.[raport 18/2019 z dnia 4.04.2019]

STANOWISKO POLWAX S.A. w odpowiedzi na stanowisko ORLEN Projekt S.A. do raportu bieżącego nr 16 opublikowanego przez POLWAX S.A.: stanowisko

Nieskuteczność oświadczenia ORLEN Projekt S.A. o odstąpieniu od Umowy [raport 17/2019 z dnia 28.03.2019]

Wezwanie ORLEN Projekt S.A. do złożenia oryginałów dokumentów niezbędnych dla dokonania płatności faktur oraz usunięcia i zaprzestania naruszeń postanowień Umowy dotyczącej Inwestycji FUTURE, oświadczenie ORLEN Projekt S.A. o wstrzymaniu się z dalszym wykonywaniem robót budowlanych i odstąpieniu od Umowy.[raport 16/2019 z dnia 26.03.2019]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 marca 2019 roku.[raport 15/2019 z dnia 26.03.2019]

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. w zakresie kredytu wieloproduktowego.[raport 14/2019 z dnia 25.03.2019]

Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 25 marca 2019 roku, do momentu ogłoszenia przerwy.[raport 13/2019 z dnia 25.03.2019]

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. do dnia 23 kwietnia 2019 roku do godz. 12.00. Obrady będą kontynuowane w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 98.

Żądanie ORLEN Projekt S.A. o ustanowienie zabezpieczenia zgodnie z art. 649 [1] Kodeksu cywilnego w ramach inwestycji „FUTURE” oraz wezwanie do zapłaty pozostałego do rozliczenia wynagrodzenia – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz zawarcie porozumienia dotyczącego warunkó uruchomienia drugiej transzy kredytu inwestycyjnego.[raport 12/2019 z dnia 12.03.2019]

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na NWZ Polwax S.A. zwołane na 25.03.2019 r. [do punktu 6 porządku obrad NWZ] [raport 11/2019 z dnia 4.03.2019]

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał [raport 10/2019 z dnia 25.02.2019]

Zgłoszone przez Akcjonariusza żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polwax S.A. i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad. [raport 9/2019 z dnia 20.02.2019]

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. w zakresie kredytu wieloproduktowego [raport 8/2019 z dnia 14.02.2019]

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki Polwax S.A [raport 7/2019 z dnia 11.02.2019]

Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Polwax S.A.[raport 6/2019 z dnia 11.02.2019]

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.[raport 5/2019 z dnia 29.01.2019]

Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za rok 2018 oraz informacja o możliwym znaczącym spadku zysku netto Spółki w roku 2019. [raport 4/2019 z dnia 22.01.2019]

Polwax w składzie sWIG80 po sesji 11 stycznia 2019 roku.

Powołanie Prezesa Zarządu Spółki Polwax S.A. [raport 2/2019 z dnia 10.01.2019]

Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Polwax S.A. [raport 1/2019 z dnia 10.01.2019]

 

Niektóre wydarzenia zaistniałe w roku 2018:

Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu na rok 2019. [raport 29/2018 z dnia 28.12.2018]

Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.[raport 28/2018 z dnia 27.12.2018]

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej w zakresie kredytu wieloproduktowego.[raport 27/2018 z dnia 20.12.2018]

Decyzja zarządu o przeglądzie innych opcji finansowania rozwoju spółki.[raport 26/2018 z dnia 8.11.2018]

Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 10%.[raport 25/2018 z dnia 5.11.2018]

Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za trzeci kwartał 2018r.[raport 24/2018 z dnia 23.10.2018]

Niedotrzymanie wymaganego w umowie kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. poziomu EBITDA – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.[raport 23/2018 z dnia 26.09.2018]

Zamiar podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji.[raport 22/2018 z dnia 13.09.2018]

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku. [raport 21/2018 z dnia 3.09.2018r.]

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.(raport 20/2018 z dnia 30.08.2018r.]

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.[raport 19/2018 z dnia 23.08.2018r.]

Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%.[raport 18/2018 z dnia 20.08.2018r.]

Szacunki wyników spółki Polwax S.A. za pierwsze półrocze 2018r.[raport 17/2018 z dnia 25.07.2018r.]

Uzgodnienie wielkości i warunków dostaw produktów parafinowych od Grupy Lotos S.A. w roku 2019. [raport 16/2018 z dnia 25.07.2018r.]

Powołanie Członków Zarządu Polwax S.A. na nową kadencję przez Radę Nadzorczą obradującą w dniu 7.06.2018r. [raport 15/2018]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2018 roku. [raport 14/2018]

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 6 czerwca 2018 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, a które nie zostały podjęte. [raport 13/2018]

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Polwax S.A. II kadencji [raport 12/2018 z dnia 6.06.2018r.]

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. wraz z projektem uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. zwołane na dzień 6 czerwca 2018 roku.[raport 11/2018 z dnia 28.05.2018r.]

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Polwax S.A. zwołanym na dzień 6 czerwca 2018 roku. [raport 10/2018 z dnia 18.05.2018r.] 

Cofnięcie zgody na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. II kadencji przez osobę nadzorującą Polwax S.A. [raport 9/2018 z dnia 14.05.2018r.]

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Polwax S.A. na dzień 6 czerwca 2018 r. [raport 8/2018 z dnia 9.05.2018r.] ; Szczegółowe informacje o zwołaniu ZWZ na stronie internetowej Spółki

Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za pierwszy kwartał 2018r. [raport 7/2018 z dnia 25.04.2018r.]

Opinia Rady Nadzorczej do rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017 [raport 6/2018 z dnia 19.04.2018r.]

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017 [raport 5/2018 z dnia 12.04.2018r.]

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Polwax S.A. tekstu jednolitego Statutu [raport 4/2018 z dnia 28.02.2018r.]

Szacunki wyników Spółki POLWAX S.A. za rok ubiegły [raport 3/2018 z dnia 22.01.2018r.]

Rejestracja przez sąd zmian w statucie Spółki przyjętych przez NWZA. [raport 1/2018 z dnia 22.01.2018r.]

 

Niektóre wydarzenia zaistniałe w roku 2017:

Uzgodnienie istotnych warunków do zawarcia kontraktu na rok 2018 z JMP [raport 31/2017]

Zdarzenie jednorazowe mające wpływ na wynik finansowy spółki za rok 2017 – dezinwestycja magazynu wyrobów gotowych [raport 29/2017]

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. [raport 27/2017]

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał [raport 26/2017]

Przyjęcie przez Zarząd Spółki zmian w Statucie Spółki oraz pozytywne zaopiniowanie zmian przez Radę Nadzorczą Spółki [raport 25/2017]

Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji [raport 24/2017]

Podpisanie umów Lock-Up z Członkami Zarządu Spółki jako zabezpieczenia dla umowy kredytowej współfinansującej inwestycję FUTURE [raport 21/2017]

Zamiana akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela [raport 20/2017]

Pan Grzegorz Domagała został powołany na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. w drodze kooptacji [raport 19/2017]

Złożenie rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Polwax S.A.przez Pana Piotra Nadolskiego. [raport 18/2017]

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 9 maja 2017 roku. [raport 15/2017]

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Polwax S.A. na dzień 9 maja 2017 r. [raport 14/2017]

Realizacja inwestycji strategicznej – podpisanie umowy z GRI,  uzgodnienia do umowy kredytowej na współfinansowanie inwestycji oraz zawieszenie polityki dywidendowej. [raport 12/2017]

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2016 rok. [raport 10/2017]

Realizacja inwestycji strategicznej – umowa z ThyssenKrupp Energineering Services GmbH Bad Soden na dostawę urządzeń tzw. kluczowego wyposażenia dla inwestycji FUTURE. [raport 8/2017]

Szacunki wyników Spółki POLWAX S.A. za rok ubiegły. [raport 3/2017]

Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu na rok 2017 z JMP. [raport 2/2017]