Dokumenty spółki

Kluczowe elementy strategii Polwax S.A. na lata 2020-2022 zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 3/2020 z dnia 31.01.2020r.

Ostatnie zmiany Statutu Polwax S.A. oraz rejestracje zmian Statutu:

Statut Polwax S.A. – tekst jednolity 27.10.2020r. – przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej 2/X/2020 z dnia 27.10.2020 r.

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości w kapitale zakładowym Spółki oraz zmian w Statucie Polwax S.A. [ raport bieżący nr 40/2020 ] Zmiany w Statucie Polwax S.A. zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 3 NWZ z dnia 25.03.2019r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 20.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, oferowanych po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 złoty, z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, oznaczenia dnia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.

Rejestracja zmian Statutu Spółki [ raport bieżący nr 24/2020 Zmiany zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 36/2020 ZWZ Polwax S.A. z dnia 30.06.2020r.

Tekst jednolity Statutu Polwax S.A. po zmianach uchwalonych przez ZWZ Polwax S.A. z dnia 30.06.2020r.

Uchwała nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki [ raport bieżący nr 20/2020 ]

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 25.03.2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki….. oraz zmiany statutu Spółki [raport bieżący nr 13/2019]

Tekst jednolity Statutu Polwax S.A. z dnia 28.02.2018r. tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/II/2018 z dnia 28.02.2018 r.

Zmiany Statutu Polwax S.A. uchwalone w 2017 roku:

Zmiany w Statucie Polwax S.A. uchwalone przez NWZ w dniu 19.10.2017r.

NWZ w dniu 19-10-2017r. uchwałą nr 5 upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki (przed NWZ z dnia 19-10-2017)

Nowy tekst jednolity Statutu Spółki Polwax S.A. został przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 28.02.2018r.