Dywidenda

Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę m.in. rekomendację Zarządu w tym zakresie. Spółka nie posiada sformalizowanej polityki dywidendy, a Zarząd Spółki przy rekomendacji w sprawie podziału wypracowanego zysku netto uwzględnia bieżącą sytuację finansową Spółki, biorąc pod uwagę w szczególności takie czynniki jak: osiągnięty poziom zysku netto, potrzeby oraz plany inwestycyjne czy ogólną sytuację gospodarczą.

 

Uchwała Zarządu Polwax S.A. w sprawie pokrycia straty za rok 2023 oraz Uchwała Rady Nadzorczej Polwax S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2023 dostępne są w dokumentach na ZWZ w dniu 20.05.2024 r. pod punktem 8 porządku obrad ZWZ.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z dnia 20.05.2024 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023. [raport bieżący nr 16/2024 z dnia 20.05.2024 r.]

 

Historyczne informacje finansowe na temat dywidendy oraz w sprawie podziału zysku netto lub pokrycia straty:

Dywidenda za lata 2011-2013 została opisana w prospekcie emisyjnym Spółki z roku 2014 na str.33  rozdział V pkt 2. „Wartość dywidendy na akcję za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi”:

Prospekt emisyjny Spółki

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014. [raport bieżący nr 15/2015 z dnia 21.04.2015 r.]

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2015. [raport bieżący nr 12/2016 z dnia 12.04.2016 r.]

 

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016 [raport bieżący nr 10/2017 z dnia 6.04.2017 r.]

Opinia Rady Nadzorczej do rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016 [raport bieżący nr 11/2017 z dnia 6.04.2017 r.]

Realizacja inwestycji strategicznej – podpisanie umowy z GRI,  uzgodnienia do umowy kredytowej na współfinansowanie inwestycji oraz zawieszenie polityki dywidendowej. [raport bieżący nr 12/2017 z dnia 7.04.2017 r.]

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9.05.2017 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016. [raport bieżący nr 15/2017 z dnia 9.05.2017 r.]

 

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017. [raport bieżący nr 5/2018 z dnia 12.04.2018 r.]

Opinia Rady Nadzorczej do rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017. [raport bieżący nr 6/2018 z dnia 19.04.2018 r.]

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6.06.2018 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017. [raport bieżący nr 13/2018 z dnia 6.06.2018 r.]

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018. [raport bieżący nr 22/2019 z dnia 9.04.2019 r.]

Opinia Rady Nadzorczej do rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018. [raport bieżący nr 23/2019 z dnia 9.04.2019 r.]

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.06.2019 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018. [raport bieżący nr 44/2019 z dnia 24.06.2019 r.]

Uchwała Zarządu Polwax S.A. w sprawie pokrycia straty za rok 2019 oraz Uchwała Rady Nadzorczej Polwax S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2019 dostępne są w dokumentach na ZWZ w dniu 30.06.2020 r. pod punktem 9 porządku obrad ZWZ.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z dnia 30.06.2020 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019. [raport bieżący nr 20/2020 z dnia 1.07.2020 r.]

 

W „Prospekt emisyjny Spółki 2020” (zatwierdzony w dniu 25 sierpnia 2020 r. przez KNF) na str. 34 w rozdziale 5.2. „Polityka w zakresie wypłaty dywidendy” przedstawiono informację, że „Rekomendacje Zarządu odnośnie podziału zysku za kolejne lata obrotowe będą zależały od przyszłej sytuacji finansowej Spółki oraz uzgodnień z ING Bankiem Śląskim S.A., jednak na Datę Prospektu Zarząd ocenia, że nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy również z zysku wypracowanego w roku 2020 ani 2021.”

Uchwała Zarządu Polwax S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2020 oraz uchwała Rady Nadzorczej Polwax S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2020 dostępne są w dokumentach na ZWZ w dniu 15.06.2021 r. pod punktem 9 porządku obrad ZWZ.

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15.06.2021 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2020 – Uchwała nr 5 ZWZ [raport bieżący nr 14/2021 z dnia 15.06.2021 r.]

Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok. [raport bieżący nr 5/2022 z dnia 12.05.2022 r.]

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021. [raport bieżący nr 7/2022 z dnia 15.06.2022 r.]

Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok. [raport bieżący nr 9/2023 z dnia 12.04.2023 r.]

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022. [raport bieżący nr 13/2023 z dnia 24.05.2023 r.]