Raport bieżący nr 23/2023

Ogłoszenie przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy wyroku w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt VI GC 84/20 o odszkodowanie za szkody powstałe w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem przez Orlen Projekt S.A. umowy z dnia 7 kwietnia 2017 r. nr 17/2017/IO na realizację Inwestycji pod nazwą „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi”.