Dobre praktyki

Aktualny stan stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 – z dnia 20.02.2023r. :

Raport EBI nr 1/2023 z 20 luty 2023 – Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

Wszystkie raporty EBI na temat stosowania ładu korporacyjnego [historia]

 

Historia ostatnich zmian i naruszeń incydentalnych DPSN2021:

Raport EBI nr 1/2021 z 23 lipca 2021 – Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

 

Istotne informacje dotyczące Spółki i wyemitowanych przez nią papierów wartościowych udostępnione na stronie internetowej Emitenta (kliknięcie na hiperłącze umożliwia przejście w żądane miejsce):

/zgodnie ze stosowaną zasadą 1.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021/

a) Podstawowe dokumenty korporacyjne [w tym Statut, Regulamin WZ, Regulamin RN, Regulamin Zarządu, Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i RN];

b) Skład:  Zarządu, Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu [w tym życiorysy zawodowe członków tych organów];

c) Aktualnie w Spółce nie jest realizowany program motywacyjny. Historyczne informacje o realizacji programu motywacyjnego w latach poprzednich są zawarte [tutaj] / jest to informacja przekazana w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Polwax S.A. za rok 2016   na stronach 19-21 wskazanego Sprawozdania /

d) Historyczne podstawowe dane finansowe od roku 2011 oraz Zestawienie wybranych danych finansowych Polwax S.A. za ostatnie 5 lat działalności (Bilans, RZiS, RPP).

Szczegółowe dane finansowe Spółki za ostatnie 5 lat działalności w tym Sprawozdania finansowe wraz z notami:

2022r.   2021r.   2020r.   2019r.   2018r.   2017r.   2016r.

e) Aktualna prezentacja zawierająca  omówienie  ostatnich opublikowanych wyników spółki, aktualną sytuację otoczenia rynkowego dla branży, w której działa spółka, liczby wyemitowanych akcji, składu akcjonariatu, polityki dywidendowej, ostatnich i nadchodzących zdarzeń istotnych dla akcjonariuszy jest dostępna [tutaj] /informacja przygotowana na podstawie danych zawartych w raporcie rocznym za 2020 r. raporcie kwartalnym za 1 kwartał 2021 r. oraz w informacjach bieżących z roku 2021/

f) Kluczowe elementy strategii Polwax S.A. na lata 2020-2022 zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 3/2020 z dnia 31.01.2020r.; Zgodnie z informacją przekazaną w ostatnim opublikowanym raporcie EBI nr 1/2023 w dniu 20.02.2023 r. w rozdziale „1. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami” obecnie Spółka nie posiada sformalizowanej strategii biznesowej.

g) Spółka nie publikowała rekomendacji i analiz na temat spółki.

h) Informacje na temat aktualnej struktury akcji i struktury akcjonariatu są udostępnione na stronie internetowej spółki w zakładce „Akcjonariat„, w tym informacje dotyczące zmian w kapitale zakładowym.

i) Na stronie internetowej spółki udostępniony jest kalendarz wydarzeń zawierający informację o publikacji raportów okresowych i raportów bieżących oraz innych istotnych wydarzeń.

j) Jeżeli Spółka w przyszłości będzie prowadziła spotkania inwestorskie i podejmie decyzje o utrwaleniu ich w formie audio/wideo lub będzie prowadzić czat z inwestorami to zapisy z tych wydarzeń będzie zamieszczać na stronie internetowej.

k) Sekcja pytań zadawanych przez akcjonariuszy [tutaj]

l) Na stronie internetowej spółki w zakładce „Relacji inwestorskich” udostępnione są informacje bieżące i okresowe, a także informacje na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego:

– raporty bieżące za aktualny okres tj. rok 2023 są dostępne [tutaj] oraz za lata wcześniejsze odpowiednio  Rok 2022   Rok 2021   Rok 2020   Rok 2019   Rok 2018   Rok 2017   Rok 2016   Rok 2015   Rok 2014

– odpowiednie raporty okresowe są dostępne w zakładkach: raporty kwartalneraporty półroczneraporty roczne.

m) Informacje na temat kanałów komunikacji ze spółką są dostępne [tutaj].

 

Reguła zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

W odniesieniu do zasady I.Z.1.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 Polwax S.A. informuje, iż zgodnie ze Statutem Polwax S.A. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze Statutem Spółki oraz zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Polwax S.A., a także  Ustawą z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki.

W związku z:

– rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dn.14.04.2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. U. UE L158/96 z dnia 27.05.2014 r.),

– ustawą z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089), zwaną dalej Ustawą o rewidentach,

– ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zmianami), zwana dalej Ustawą o rachunkowości,

Rada Nadzorcza uchwałą nr 1/10/2017 z dnia 19.10.2017roku zatwierdziła Politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych w POLWAX S.A.

Spółka Polwax S.A. będzie się stosować do określonych w wymienionych powyżej aktach prawnych  przepisów dotyczących jednostek zainteresowania publicznego, w szczególności m.in. do przepisów dotyczących wyboru firmy audytorskiej oraz reguł zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. W tym m.in., że pierwsza umowa z firmą audytorską zawierana jest na okres nie krótszy niż 2-letni, z możliwością jej odnowienia, jednak  maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych z uwzględnieniem zasad rotacji wynikających z art. 134 Ustawy o rewidentach nie może przekraczać 5 lat.

 

Historyczny stan stosowania DPSG2016 od dnia 30.07.2020r. :

Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spolek Notowanych na GPW 2016 [raport EBI nr 1/2020 z  lipca 2020r.]

Historyczny stan stosowania DPSG2016 od dnia 15.05.2019r.:

Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spolek Notowanych na GPW 2016 [raport EBI nr 1/2019 z dnia 15-05-2019]

Historyczny stan stosowania DPSG2016 w roku 2019 do dnia 14.05.2019 :

Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spolek Notowanych na GPW 2016 [raport EBI nr 1/2017 z dnia 19-10-2017 ]

 

Dodatkowe dokumenty: