Prospekt emisyjny 2020

Prospekt emisyjny Polwax S.A. sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E Polwax S.A.

W dniu 25 sierpnia 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Spółki.