Walne zgromadzenie – 2023

Zarząd POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle przy ulicy 3 Maja 101, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421781, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §1, §2 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 5 Statutu Spółki oraz §3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A., które odbędzie się w dniu 24 maja 2023 roku o godz. 14.00, w Jaśle , ul. 3  Maja 101 (sala konferencyjna Lotos Infrastruktura S.A.).

 

Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą projektów uchwał ZWZ :

 

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PUNKTÓW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD ZWZ :

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2022 roku.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2022 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach  Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za rok 2022.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie lub zmianę zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia lub zmianę zastawu rejestrowego na aktywach obrotowych oraz aktywach trwałych Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

POZOSTAŁE MATERIAŁY DOTYCZĄCE PUNKTÓW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD ZWZ :

INNE DOKUMENTY:

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki dostępny tutaj