Walne Zgromadzenie – 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A. – 21 kwietnia 2015 roku

2015-03-25 14:00:00

Zarząd POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle przy ulicy 3 Maja 101, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000042781, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, §12 ust. 5 Statutu Spółki oraz §3 ust. 1 Regulaminu  Walnego Zgromadzenia, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A., które odbędzie się w dniu  21 kwietnia 2015 roku, o godz. 11.00, w Jaśle  przy ulicy 3-go Maja 101 ( sala konferencyjna Lotos Infrastruktura S.A.) .

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLWAX S.A.

Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polwax S.A..

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLWAX S.A.

Uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21.04.2015r.

Informacja o akcjach Polwax S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanego na dzień 21 kwietnia 2015 r.

 

Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

2.1 Projekt uchwały ZWZ POLWAX S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

5.1. Uchwała Zarządu POLWAX S.A w sprawie sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki Polwax S.A. za 2014 rok

5.2. Uchwała Rady Nadzorczej  POLWAX S.A w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki POLWAX S.A. za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok 2014 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

5.3. Projekt Uchwały ZWZ POLWAX S.A w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

6.1. Uchwała Zarządu POLWAX S.A w sprawie sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki Polwax S.A. za 2014 rok

 6.2. Uchwała Rady Nadzorczej  POLWAX S.A w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki POLWAX S.A. za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok 2014 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

6.3. Projekt Uchwały ZWZ POLWAX S.A w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

7.Rozpatrzenie  sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014.

7.1. Uchwała Rady Nadzorczej  POLWAX S.A w sprawiew sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. oraz wniosku co do podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.

             8.1. Uchwała Zarządu POLWAX S.A w sprawie podziału zysku za rok 2014

             8.2. Uchwała Rady Nadzorczej  POLWAX S.A w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014

             8.3. Projekt Uchwały ZWZ POLWAX S.A sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014.

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2014.

9.1. Uchwała Rady Nadzorczej POLWAX S.A w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Polwax S.A. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Polwax S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2014

9.2. Projekt uchwały ZWZ POLWAX S.A w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2014

9.3. Projekt uchwały ZWZ POLWAX S.A w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2014

9.4. Projekt uchwały ZWZ POLWAX S.A w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2014

10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej POLWAX S.A z wykonywania obowiązków w 2014 roku.

10.1. Projekt uchwały ZWZ POLWAX S.A w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczacemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014

10.2. Projekt uchwały ZWZ POLWAX S.A w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczacemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014

10.3. Projekt uchwały ZWZ POLWAX S.A w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014

10.4. Projekt uchwały ZWZ POLWAX S.A w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014

10.5. Projekt uchwały ZWZ POLWAX S.A w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

             11.1. Uchwała Zarządu POLWAX S.A w sprawie zmian w statucie Spółki

             11.2. Uchwała Rady Nadzorczej POLWAX S.A w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie zmian w Statucie Spółki

             11.3. Projekt uchwały ZWZ POLWAX S.A w sprawie zmiany Statutu Spółki.

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu lub upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

             12.1. Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki

             12.2. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu
Statutu Spółki

13.Podjęcie uchwał w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

             13.1. Projekt Uchwały ZWZ POLWAX S.A w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki.

14.1. Uchwała Zarządu POLWAX S.A w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki.  

14.2. Uchwała Rady Nadzorczej POLWAX S.A w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki.  

14.3. Projekt uchwały ZWZ POLWAX S.A w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki

15.Wolne wnioski.

16.Zamkniecie Zgromadzenia.