Walne zgromadzenie – 2017

Zarząd POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle przy ulicy 3 Maja 101, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421781, działając na podstawie art. 393 pkt 1); art. 395 §1, §2 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie §12 ust. 4, 5, 15 pkt 1, 4, 12 Statutu Spółki oraz §3 ust. 1 Regulaminu  Walnego Zgromadzenia, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A., które odbędzie się w dniu 9 maja 2017 roku, o godz. 11.00, w Jaśle  przy ulicy 3-go Maja 101 ( sala konferencyjna Lotos Infrastruktura S.A.) .

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLWAX S.A.

Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLWAX S.A.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na WZ

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLWAX S.A.

Uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 9.05.2017 roku. (załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 33)

Informacja o akcjach POLWAX S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanego na dzień 9 maja 2017 roku.
Uchwała Zarządu POLWAX S.A. w sprawie rekomendacji projektów uchwał ZWZ

Uchwała Zarządu POLWAX S.A. nr33 w sprawie rekomendacji projektów uchwał ZWZ

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 33/2017 w sprawie rekomendacji projektów uchwał ZWZ (projekty uchwał ZWZ)

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 33/2017-uzasadnienie projektów uchwał ZWZ 2017

Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą projektów uchwał ZWZ

 Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie zaopiniowania przez Radę Nadzorczą projektów uchwał ZWZ.

Załącznik do Uchwały RN w sprawie zaopiniowania przez Radę Nadzorczą projektów uchwał ZWZ.

 

 

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PUNKTÓW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD ZWZ :

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Przedstawienie wyników finansowych oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok 2016.

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

8.Rozpatrzenie  sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.

9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2016.

11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2016 roku.

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki wchodzących w skład Komitetu Audytu.

13.Wolne wnioski.

14.Zamknięcie Zgromadzenia.