Walne zgromadzenie – 2019

Zarząd POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle przy ulicy 3 Maja 101, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421781, działając na podstawie art. 393 pkt 1); art. 395 §1, §2 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych, a także na podstawie §12 ust. 4, ust. 5, ust. 15 pkt 1, 4, 11 Statutu Spółki oraz §3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A., które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 roku, o godz. 12.00, w Warszawie, Al. Jerozolimskie 98 (centrum konferencyjne Nimbus).

 

Uchwała Zarządu POLWAX S.A. w sprawie rekomendacji projektów uchwał ZWZ 2019

Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą projektów uchwał ZWZ

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PUNKTÓW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD ZWZ :

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 

5. Przedstawienie wyników finansowych oraz innych istotnych informacji zawartych
w sprawozdaniu finansowym za rok 2018.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

 

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

 

8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.

 

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2018.

 

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2018 roku.

 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia zmian Regulaminu Radu Nadzorczej.

 

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie Zgromadzenia.