Walne zgromadzenie – 2018

Zarząd POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle przy ulicy 3 Maja 101, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421781, działając na podstawie art. 393 pkt 1); art. 395 §1, §2 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie §12 ust. 4, 5, 15 pkt 1, 4 oraz §13 ust.1, 2 Statutu Spółki oraz §3 ust. 1 Regulaminu  Walnego Zgromadzenia, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A., które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2018 roku, o godz. 11.00, w Jaśle  przy ulicy 3-go Maja 101 ( sala konferencyjna Lotos Infrastruktura S.A.) .

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLWAX S.A. [PDF]

Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLWAX S.A. [WORD]

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na WZ [WORD]

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLWAX S.A. [PDF]

 

Dodatkowy projekt uchwały ZWZ Spółki planowanego na dzień 6-06-2018 roku (w związku ze zgłoszeniem w dniu 18 maja 2018 roku przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. („TFI PZU SA”)  kandydata na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. do istniejącego projektu uchwały nr 20 ZWZ w ramach pktu 13 „Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej”  porządku obrad ZWZ Spółki w dniu 6 czerwca 2018roku) oraz otrzymane z TFI PZU S.A. zgłoszenie kandydata wraz z jego życiorysem, zgodą na kandydowanie oraz Oświadczeniami :

Projekt uchwały ZWZ 6-06-2018 r. w związku ze zgłoszonym kandydatem do RN przez TFI PZU S.A.  

Załacznik zawierający zgłoszenie z TFI PZU S.A. kandydata do RN oraz jego życiorys, zgodę na kandydowanie i Oświadczenia kandydata

 

Dodatkowy projekt uchwały ZWZ Spółki planowanego na dzień 6-06-2018 roku (w związku ze zgłoszeniem w dniu 28 maja 2018 roku przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. w ramach pktu 13  „Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej”  porządku obrad ZWZ Spółki w dniu 6 czerwca 2018roku) oraz otrzymane od akcjonariusza zgłoszenie kandydata wraz z jego życiorysem, zgodą na kandydowanie oraz Oświadczeniami.

 

Uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 6.06.2018 roku. [PDF]

Informacja o akcjach POLWAX S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanego na dzień 6 czerwca 2018 roku. [PDF]

Uchwała Zarządu POLWAX S.A. nr 28/2018 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [PDF]

 

Uchwała Zarządu POLWAX S.A. w sprawie rekomendacji projektów uchwał ZWZ

Uchwała Zarządu POLWAX S.A. nr 27/2018 w sprawie rekomendacji projektów uchwał ZWZ [PDF]

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 27/2018 w sprawie rekomendacji projektów uchwał ZWZ (projekty uchwał ZWZ) [PDF]

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 27/2018-uzasadnienie projektów uchwał ZWZ 2018 [PDF]

 

Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą projektów uchwał ZWZ

Uchwała Rady Nadzorczej Spółki nr 6/IV/2018 w sprawie zaopiniowania przez Radę Nadzorczą projektów uchwał ZWZ. [PDF]

Załącznik nr 1 do Uchwały RN nr 6/IV/2018 w sprawie zaopiniowania przez Radę Nadzorczą projektów uchwał ZWZ. [PDF]

 

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PUNKTÓW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD ZWZ :

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przedstawienie wyników finansowych oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok 2017.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

8.Rozpatrzenie  sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.

9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2017.

11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku.

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej II kadencji.

13.Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

w tym poza pierwotnie zgłoszonymi przez Spółkę projektami uchwał:

–  dodatkowy projekt uchwały ZWZ Spółki planowanego na dzień 6-06-2018 roku (w związku ze zgłoszeniem w dniu 18 maja 2018 roku przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. kandydata na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. do istniejącego projektu uchwały nr 20 ZWZ w ramach pktu 13 „Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej”  porządku obrad ZWZ Spółki w dniu 6 czerwca 2018roku) oraz otrzymane z TFI PZU S.A. zgłoszenie kandydata wraz z jego życiorysem, zgodą na kandydowanie oraz Oświadczeniami ;

– dodatkowy projekt uchwały ZWZ Spółki planowanego na dzień 6-06-2018 roku (w związku ze zgłoszeniem w dniu 28 maja 2018 roku przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. w ramach pktu 13 „Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej”  porządku obrad ZWZ Spółki w dniu 6 czerwca 2018roku) oraz otrzymane zgłoszenie kandydata wraz z jego życiorysem, zgodą na kandydowanie oraz Oświadczeniami.

 

14.Wolne wnioski.

15.Zamknięcie Zgromadzenia.