Walne Zgromadzenie – 2016

Zarząd POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle przy ulicy 3 Maja 101, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000042781, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, §12 ust. 5 Statutu Spółki oraz §3 ust. 1 Regulaminu  Walnego Zgromadzenia, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A., które odbędzie się w dniu  12 kwietnia 2016 roku, o godz. 11.00, w Jaśle  przy ulicy 3-go Maja 101 ( sala konferencyjna Lotos Infrastruktura S.A.) .

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLWAX S.A.

Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLWAX S.A.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na WZ

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLWAX S.A.

Uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 12.04.2016 roku.

Informacja o akcjach POLWAX S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanego na dzień 12 kwietnia 2016 roku.

 

Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą projektów uchwał ZWZ

     Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie zaopiniowania przez Radę Nadzorczą projektów uchwał ZWZ.

     Załącznik do Uchwały RN nr 5 w sprawie zaopiniowania przez Radę Nadzorczą projektów uchwał ZWZ.

 

 

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PUNKTÓW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD ZWZ :

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Przedstawienie wyników finansowych oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok 2015.

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

8.Rozpatrzenie  sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.

9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.

10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2015.

11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2015 roku.

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

13.Wolne wnioski.

14.Zamknięcie Zgromadzenia.