Projekty uchwał ZWZ – 2020

Projekty uchwał ZWZ Polwax S.A. – 30 czerwca 2020r. (po zmianach w dniu 8 czerwca 2020r.)

Zgłoszone przez Akcjonariusza w dniu 8.06.2020r. żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad oraz zgłoszone przez tegoż Akcjonariusza projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. 

Akcjonariusz zgłosił następujące punkty porządku obrad:

  • Informacja Zarządu Spółki dotycząca odpowiedzialności członków zarządu Spółki Pana Dominika Tomczyka, Pana Jacka Stelmacha oraz Pana Piotra Kosińskiego za szkody wyrządzone Spółce, w szczególności związane  z realizowaną w Spółce inwestycją pn.: Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi. Dyskusja.
  • Odwołanie Członków Rady Nadzorczej. Do tego punktu Akcjonariusz zgłosił również projekt uchwały.
  • Powołanie Członków Rady Nadzorczej. Do tego punktu Akcjonariusz zgłosił również projekt uchwały.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. Do tego punktu Akcjonariusz zgłosił również projekt uchwały.
  • Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat struktury przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności czy Zakład Produkcji Parafin w Czechowicach – Dziedzicach oraz Zakład Produkcji Zniczy i Świec w Czechowicach – Dziedzicach funkcjonują jako zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki. Podjęcie uchwały w sprawach wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej: Zakład Produkcji Parafin w Czechowicach – Dziedzicach i/lub Zakład Produkcji Zniczy i Świec w Czechowicach – Dziedzicach.

Dodatkowo Akcjonariusz zgłosił projekty uchwał do spraw umieszczonych przez Spółkę w porządku obrad:

– „Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń przeciwko Członkom Zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.”

– „Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.”

– „Przyjęcie porządku obrad.”

W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez dodanie nowych punktów: 10, 14, 15, 20 i 21.

ARCHIWALNE :

Projekty uchwał ZWZ Polwax S.A. – 30 czerwca 2020r. (zgłoszone przez Spółkę Polwax S.A. w dniu 3 czerwca 2020r.)