Walne zgromadzenie – 2022

Zarząd POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle przy ulicy 3 Maja 101, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421781, działając na podstawie,393 pkt 1), art. 395 §1, §2 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 5 Statutu Spółki oraz §3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A., które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2022 roku o godz.10.30, w Jaśle , ul. 3-go Maja 101 (sala konferencyjna Lotos Infrastruktura S.A.)

Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą projektów uchwał ZWZ :

 

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PUNKTÓW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD ZWZ :

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Przedstawienie przez Zarząd wyników finansowych za rok 2021 oraz innych istotnych informacji w tym niefinansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz istotnych zdarzeń, stopnia realizacji planów minionego roku.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2021 roku.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2021 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji lub dokonanie wyboru jego następcy.

* Wybór następcy dotyczy przypadku gdy akcjonariusze nie dokonają zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji, wówczas należy zapewnić niżej wymienione oświadczenia i zgody zgłaszanego kandydata „na następcę” oraz dostarczyć CV

13. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach  Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

POZOSTAŁE MATERIAŁY DOTYCZĄCE PUNKTÓW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD ZWZ :

INNE DOKUMENTY:

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki dostępny tutaj