Walne zgromadzenie – 2021

Zarząd POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle przy ulicy 3 Maja 101, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421781, działając na podstawie,393 pkt 1), art. 395 §1, §2 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 5 Statutu Spółki oraz §3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A., które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2021 roku o godz.11.00, w Jaśle , ul 3-go Maja 101 (sala konferencyjna Lotos Infrastruktura S.A.)

Zgłoszone przez Akcjonariusza w dniu 25.05.2021r. żądanie wprowadzenia zmiany do porządku obrad  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. poprzez umieszczenie punktu porządku obrad w brzmieniu:

„Zmiana uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki poprzez przyznanie dodatkowego wynagrodzenia członkom Komitetu Audytu”;

Akcjonariusz zgłosił projekt uchwały do proponowanego nowego punktu porządku obrad wraz z uzasadnieniem.

W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez dodanie nowego punktu nr 13, natomiast dotychczasowe punkty od 13 do 15 otrzymały nowe zmienione numery w porządku obrad ZWZ tj. odpowiednio od 14 do 16.

Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą projektów uchwał ZWZ :

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PUNKTÓW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD ZWZ :

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad. (projekt uchwały po wprowadzeniu zmian do porządku obrad ZWZ w związku ze zgłoszonym żądaniem przez Akcjonariusza w dniu 25.05.2021r.)

5. Przedstawienie wyników finansowych oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok 2020.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2020 roku.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2020 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji lub dokonanie wyboru jego następcy.

* Wybór następcy dotyczy przypadku gdy akcjonariusze nie dokonają zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji, wówczas należy zapewnić niżej wymienione oświadczenia i zgody zgłaszanego kandydata „na następcę” oraz dostarczyć CV

13. Zmiana uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki poprzez przyznanie dodatkowego wynagrodzenia członkom Komitetu Audytu   (punkt zgłoszony przez Akcjonariusza w dniu 25.05.2021r.)

14. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020 lub podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie Zgromadzenia.