Walne Zgromadzenie – 2020

Zarząd POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle przy ulicy 3 Maja 101, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421781, działając na podstawie art.393 pkt 1,2), art. 395 §1, §2 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 5 Statutu Spółki oraz §3
ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku, o godz. 12.00, w Warszawie, Al. Jerozolimskie 98 (centrum konferencyjne Nimbus).

Zgłoszone przez Akcjonariusza w dniu 8.06.2020r. żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad oraz zgłoszone przez tegoż Akcjonariusza projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. 

Akcjonariusz zgłosił następujące punkty porządku obrad:

  • Informacja Zarządu Spółki dotycząca odpowiedzialności członków zarządu Spółki Pana Dominika Tomczyka, Pana Jacka Stelmacha oraz Pana Piotra Kosińskiego za szkody wyrządzone Spółce, w szczególności związane  z realizowaną w Spółce inwestycją pn.: Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi. Dyskusja.
  • Odwołanie Członków Rady Nadzorczej. Do tego punktu Akcjonariusz zgłosił również projekt uchwały.
  • Powołanie Członków Rady Nadzorczej. Do tego punktu Akcjonariusz zgłosił również projekt uchwały.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. Do tego punktu Akcjonariusz zgłosił również projekt uchwały.
  • Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat struktury przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności czy Zakład Produkcji Parafin w Czechowicach – Dziedzicach oraz Zakład Produkcji Zniczy i Świec w Czechowicach – Dziedzicach funkcjonują jako zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki. Podjęcie uchwały w sprawach wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej: Zakład Produkcji Parafin w Czechowicach – Dziedzicach i/lub Zakład Produkcji Zniczy i Świec w Czechowicach – Dziedzicach.

Dodatkowo Akcjonariusz zgłosił projekty uchwał do spraw umieszczonych przez Spółkę w porządku obrad:

– „Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń przeciwko Członkom Zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.”

– „Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.”

– „Przyjęcie porządku obrad.”

W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez dodanie nowych punktów: 10, 14, 15, 20 i 21.

Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą projektów uchwał ZWZ

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PUNKTÓW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD ZWZ :

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad. (projekt uchwały został zgłoszony przez Akcjonariusza w dniu 8.06.2020r.)

5. Przedstawienie wyników finansowych oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok 2019.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

10. Informacja Zarządu Spółki dotycząca odpowiedzialności Członków Zarządu Spółki Pana Dominika Tomczyka, Pana Jacka Stelmacha oraz Pana Piotra Kosińskiego za szkody wyrządzone Spółce, w szczególności związane z realizowaną w Spółce inwestycją pn. „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi”. Dyskusja. (punkt zgłoszony przez Akcjonariusza w dniu 8.06.2020r.)

11. Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń przeciwko Członkom Zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu. ( projekty uchwał zgłoszone przez Spółkę w dniu 3.06.2020r. oraz projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza w dniu 8.06.2020r.)

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2019.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2019 roku.

14. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej. (punkt zgłoszony przez Akcjonariusza w dniu 8.06.2020r.)

15. Powołanie Członków Rady Nadzorczej. (punkt zgłoszony przez Akcjonariusza w dniu 8.06.2020r.)

[poniżej pod punktem 16 porządku obrad są zamieszczone wymagane zgody i oświadczenia dla kandydata do RN oraz informacja o ochronie danych osobowych –  należy zapewnić niżej wymienione oświadczenia i zgody zgłaszanego kandydata oraz dostarczyć CV]

16. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania Członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji lub dokonanie wyboru ich następców.

* Wybór następcy dotyczy przypadku gdy akcjonariusze nie dokonają zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji, wówczas należy zapewnić niżej wymienione oświadczenia i zgody zgłaszanego kandydata „na następcę” oraz dostarczyć CV

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki. (projekt uchwały został zgłoszony przez Akcjonariusza w dniu 8.06.2020r.)

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (punkt zgłoszony przez Akcjonariusza w dniu 8.06.2020r.)

21. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat struktury przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności funkcjonowania Zakładu Produkcji Parafin w Czechowicach-Dziedzicach oraz Zakładu Produkcji Zniczy i Świec w Czechowicach-Dziedzicach jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki. Podjęcie uchwał w sprawach wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej: Zakład Produkcji Parafin w Czechowicach-Dziedzicach i/lub Zakład Produkcji Zniczy i Świec w Czechowicach-Dziedzicach. (punkt zgłoszony przez Akcjonariusza w dniu 8.06.2020r.)

22. Wolne wnioski.

23. Zamknięcie Zgromadzenia.