Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2023

Zarząd POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle przy ulicy 3 Maja 101, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421781, działając na podstawie art.399 § 1 , art. 400 § 1  i § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, a także na podstawie § 12 ust.5 Statutu Spółki oraz §3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołuje na żądanie akcjonariusza Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A., które odbędzie się w dniu 28 września 2023 roku o godz. 11.00 w Jaśle, ul. 3 Maja 101 (sala Unimot Infrastruktura).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. zostało zwołane na dzień 28.09.2023 roku zgodnie z art. 400 §1 KSH, na żądanie akcjonariusza wyrażone w piśmie z dnia 28.08.2023 roku dotyczącym niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad punktów dotyczących w szczególności: Podjęcia uchwał w sprawach zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

 

Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą projektów uchwał NWZ :

 

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PUNKTÓW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NWZ:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki;

b) powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki;

c) pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.

Poniżej zamieszczone są wymagane zgody i oświadczenia dla kandydata do RN oraz informacja o ochronie danych osobowych – należy zapewnić niżej wymienione oświadczenia i zgody zgłaszanego kandydata oraz dostarczyć CV:

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.