Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2017

Zarząd POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle przy ulicy 3 Maja 101, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421781, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, §12 ust. 5 Statutu Spółki oraz §3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A., które odbędzie się w dniu 19 października  2017 roku, o godz. 11.00, w Jaśle  przy ulicy 3-go Maja 101 ( sala konferencyjna Lotos Infrastruktura S.A.).

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.

Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polwax S.A. [word]

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na WZ [word]

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. przedstawione przez Spółkę

Uzasadnienia projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. 19.10.2017 roku

Informacja o akcjach Polwax S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ planowanego na dzień 19.10.2017 roku

Uchwała Zarządu o zwołaniu NWZ Polwax S.A. na 19.10.2017 r.

 

Uchwała Zarządu Polwax S.A. w sprawie rekomendacji projektów uchwał NWZ

Uchwała Zarządu Polwax S.A. nr 77/2017 w sprawie rekomendacji projektów uchwał NWZ [pdf]

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 77/2017 w sprawie rekomendacji projektów uchwał NWZ –projekty uchwał [pdf]

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 77/2017 w sprawie rekomendacji projektów uchwał NWZ – uzasadnienie projektów uchwał [pdf]

 

Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą projektów uchwał NWZ:

Uchwała  nr 5/IX/2017 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie zaopiniowania przez RN projektów uchwał NWZ [pdf]

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 5/IX/2017 w sprawie zaopiniowania przez Radę Nadzorczą projektów uchwał NWZ – projekty uchwał [pdf]

 

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PUNKTÓW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NWZ :

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały nr 1 NWZ Polwax S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ [pdf]

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

Projekty uchwał nr 2, 3, 4  NWZ Polwax S.A. w przedmiocie zmiany Statutu Spółki [pdf]

Uchwała nr 76/2017 Zarządu Polwax S.A. w sprawie zmian w Statucie Spółki [pdf]

Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/2017 Zarządu Polwax S.A. -proponowane zmiany do Statutu Polwax S.A. [pdf]

Statut Polwax S.A. w brzmieniu dotychczasowym (przed zmianami) [pdf]

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

Projekt uchwały nr 5  NWZ Polwax S.A. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki [pdf]

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Projekt uchwały nr 6 NWZ Polwax S.A. w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji [pdf]

Projekt uchwały nr 7 NWZ Polwax S.A. w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej [pdf]

Oświadczenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Polwax S.A. – zgoda [word]

Oświadczenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Polwax S.A. – kryterium niezależności  [word]

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Projekt uchwały nr 8 NWZ Polwax S.A. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej [pdf]

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie Zgromadzenia.