Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2016

Zarząd POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle przy ulicy 3 Maja 101, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421781, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, §12 ust. 5 Statutu Spółki oraz §3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A., które odbędzie się w dniu 27 października 2016 roku, o godz. 11.00, w Jaśle przy ulicy 3-go Maja 101 ( sala konferencyjna Lotos Infrastruktura S.A.).

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLWAX S.A.

Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLWAX S.A.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na WZ

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLWAX S.A. przedstawione przez Spółkę

Projekt uchwały NWZ POLWAX S.A. zgłoszony przez Akcjonariusza N-N PTE S.A. wraz z uzasadnieniem

Uzasadnienia projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 27.10.2016 roku

Informacja o akcjach POLWAX S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ (tj.29.09.2016) planowanego na dzień 27.10.2016 rok

 

Uchwała Zarządu POLWAX S.A. w sprawie rekomendacji projektów uchwał NWZ

Uchwała Zarządu POLWAX S.A. w sprawie rekomendacji projektów uchwał NWZ

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 77/2016 w sprawie rekomendacji projektów uchwał NWZ

 

Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą projektów uchwał NWZ:

Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie zaopiniowania przez RN projektów uchwał NWZ

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 4/IX/2016 w sprawie zaopiniowania przez Radę Nadzorczą projektów uchwał NWZ

 

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PUNKTÓW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NWZ :

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały NWZ POLWAX S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki.

Projekt uchwały NWZ POLWAX S.A. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach obrotowych oraz środkach trwałych Spółki.

Projekt uchwały NWZ POLWAX S.A. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach obrotowych oraz środkach trwałych Spółki

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Projekty uchwał NWZ POLWAX S.A. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Projekt uchwały NWZ POLWAX S.A. zgłoszony przez Akcjonariusza N-N PTE S.A. wraz z uzasadnieniem

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie Zgromadzenia.