Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2019

Zarząd POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle przy ulicy 3 Maja 101, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421781, działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, §12 ust. 5 Statutu Spółki oraz §3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w związku z wnioskiem akcjonariusza złożonym na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A., które odbędzie się w dniu 25 marca  2019 roku, o godz. 13.00, w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 98 (Centrum Konferencyjne Nimbus, parter, sala I+II).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. zostało zwołane na dzień 25.03.2019 roku zgodnie    z art. 400 §1 KSH, na żądanie akcjonariusza wyrażone w piśmie z dnia 20.02.2019 roku dotyczącym niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego i umieszczenia w porządku obrad punktów, w szczególności dotyczących :

Podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 20.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, oferowanych po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 złoty, z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, oznaczenia dnia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.

Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza w dniu 01.03.2019 r. pozytywnie zaopiniowała powyższe uchwały NWZ.

Zgłoszone przez Akcjonariusza II w dniu 4.03.2019r.  projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. zwołane na dzień 25 marca 2019 roku.  :

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PUNKTÓW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NWZ :

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 20.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, oferowanych po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 złoty, z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, oznaczenia dnia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.

6.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z uwzględnieniem w porządku obrad podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 20.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, oferowanych po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 złoty, z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, oznaczenia dnia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki (pkt 5 porządku obrad), proponuje się wyznaczenie prawa poboru na dzień 31 lipca 2019 r.

W związku ze zgłoszeniem przez Akcjonariusza projektów uchwał w temacie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki (patrz punkt 6. porządku obrad Walnego Zgromadzenia) poniżej zamieszczone są wzory dokumentów Oświadczeń dla kandydata na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. (WORD) oraz formularz zgody na powołanie do Rady Nadzorczej Polwax S.A. (WORD):