Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2022

Zarząd POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle przy ulicy 3 Maja 101, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421781, działając na podstawie art.399 § 1 , art. 400 § 1  i § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, a także na podstawie § 12 ust.5 Statutu Spółki oraz §3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A., które odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 roku o godz. 11.00, w Jaśle , ul. 3-go Maja 101 (sala konferencyjna Lotos Infrastruktura S.A.)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. zostało zwołane na dzień 24.11.2022 roku zgodnie z art. 400 §1 KSH, na żądanie akcjonariusza wyrażone w piśmie z dnia 24.10.2022 roku dotyczącym niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego i umieszczenia w porządku obrad punktów, w szczególności dotyczących :

Podjęcia uchwał w sprawach: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Polwax S.A. ; utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.

 

Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą projektów uchwał NWZ :

 

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PUNKTÓW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NWZ :

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Polwax S.A.;

b) utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych;

c) pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.