Raport bieżący nr 53/2020

Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela.