Raport bieżący nr 51/2019

Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się

od egzekwowania zobowiązań – kolejne uzgodnienia Spółki z Bankiem