Raport bieżący nr 5/2017

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C i D spółki Polwax S.A.