Raport bieżący nr 36/2016

Zamiana akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela