Raport bieżący nr 24/2015

Zamiana akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela.