Raport bieżący nr 18/2020

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki.