Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A. 2024 r.

Zarząd POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle przy ulicy 3 Maja 101, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421781 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i § 2, art. 402(2) oraz art. 403 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A., które odbędzie się w dniu 20 maja 2024 roku o godz. 10.00 w Czechowicach – Dziedzicach (43-502), ul. Łukasiewicza 2 (budynek biurowy Spółki).

Dokumenty związane z ZWZ Polwax S.A. 2023 r. w tym materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ oraz Regulamin i formularze Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne tutaj