Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A. 2023 r.

Zarząd POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle przy ulicy 3 Maja 101, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421781, działając na podstawie art.399 § 1 , art. 400 § 1  i § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, a także na podstawie § 12 ust.5 Statutu Spółki oraz §3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołuje na żądanie akcjonariusza Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A., które odbędzie się w dniu 28 września 2023 roku o godz. 11.00 w Jaśle , ul. 3 Maja 101 (sala Unimot Infrastruktura).

Dokumenty związane z NWZ Polwax S.A. 2023 r. w tym materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad NWZ dostępne tutaj

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki dostępny tutaj

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. zostało zwołane na dzień 28.09.2023 roku zgodnie z art. 400 §1 KSH, na żądanie akcjonariusza wyrażone w piśmie z dnia 28.08.2023 roku dotyczącym niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad punktów dotyczących w szczególności: Podjęcia uchwał w sprawach zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki: