Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji

Zarząd Polwax S.A. („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875 wzywa akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) do złożenia ich w siedzibie Spółki w Jaśle, ul. 3-go Maja 101, 38-200 Jasło, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00, w terminie do dnia 12 lutego 2021 roku, w celu ich dematerializacji, która dokonana zostanie poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Złożenie dokumentów akcji Spółki będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Ponadto Spółka informuje akcjonariuszy, że zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Dematerializacja akcji oznacza zastąpienie materialnej formy akcji zapisem na rachunku papierów wartościowych.

Niniejsze Wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Pierwsze wezwanie zostało ogłoszone raportem bieżącym nr 30/2020 w dniu 15 września 2020 roku.