Raport bieżący nr 7/2017

Rejestracja przez sąd zmiany w ilości akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii C Emitenta.