Raport bieżący nr 45/2020

Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.