Raport bieżący nr 4/2021

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii C Polwax S.A.