Raport bieżący nr 38/2020

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Polwax S.A.