Raport bieżący nr 37/2016

Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela.