Raport bieżący nr 29/2020

Dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych Polwax S.A.