Raport bieżący nr 27/2020

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E Polwax S.A.