Raport bieżący nr 27/2015

Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Polwax S.A.