Raport bieżący nr 20/2017

Zamiana akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela.