Raport bieżący nr 12/2021

Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki.