Raport bieżący nr 10/2020

Dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów oraz szacunki wyników Spółki za 2019 rok.