Raport bieżący nr 1/2021

Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.