Zarząd

Leszek Stokłosa – Prezes Zarządu

Karierę zawodową rozpoczął w Stanach Zjednoczonych w sektorze bankowym (Oak Brook Bank oraz MidAmerica Savings Bank), a następnie w polskich firmach HOOP S.A. i Grupie Kęty S.A. W latach 2001 – 2003 uczestniczył w realizacji projektów dla funduszy inwestycyjnych Innova Capital oraz Raiffaisen Privet Equity Management. Od roku 2003 do 2012 związany z Grupą Kapitałową Grupy Lotos S.A., gdzie pełnił wysokie funkcje zarządcze, w szczególności funkcje Prezesa Zarządu i Dyrektora Naczelnego w spółkach: Lotos Oil, Lotos Parafiny, Lotos Tank, Lotos Asfalt oraz zastępcy Dyrektora Generalnego Grupy Lotos S.A. Następnie pracował w Republice Czeskiej, gdzie w latach 2012 – 2014 pełnił funkcje Prezesa Zarządu Spółki Ceska Rafinerska – firma Joint Venture (Unipetrol as, Shell, Eni). Jako Prezes Zarządu firmy ViktoriaPetrol zarządzał w latach 2014-2015 projektem inwestycyjnym w wydobycie ropy naftowej w Republice Tadżykistanu. Potem m.in. związany był z Grupą Tauron Polska Energia, gdzie w spółce zależnej Biomasa pełnił funkcję Prezesa Zarządu (2016). Również funkcję Prezesa Zarządu pełnił w spółce Orlen Oil (2016-2017) a od roku 2017 w spółce Destylacje Polskie (2017-2019). Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce New Energy Technologies Sp. z o.o.

Absolwent Lewis University, Romeoville, USA. Posiada tytuł MBA (Marketing/Finanse) również tej uczelni. Absolwent studiów podyplomowych Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Posiadacz uprawnień do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa (certyfikat 1259/2006).

W latach 2003-2015 zasiadał w Radach Nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej Grupy Lotos: LOTOS Oil SA, LOTOS Czechowice SA, LOTOS Jasło SA, Rafineria Nafty Glimar SA, LOTOS Park Technologiczny Sp z o.o. oraz w spółce Polwax S.A. W latach 2018-2019 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w OTP S.A.

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny zarządza i kieruje całokształtem działalności Spółki, w szczególności w zakresie:

·         wykonywania obowiązków i kompetencji wynikających ze sprawowania funkcji kierownika jednostki organizacyjnej i kierownika zakładu w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

·         handlu, sprzedaży, zakupów surowców, marketingu,

·         produkcji, technologii, usług badawczych (laboratoryjnych), kontroli jakości wyrobów,

·         kadrowym, systemów zarządzania, nadzorowania akredytacji metod badawczych,

·         spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową oraz  ochroną danych osobowych.

 

Tomasz Nadolski - Wiceprezes Zarządu

Doświadczenie zawodowe zdobywał w GRUPIE KĘTY S.A.- firmie będącej  krajowym liderem w zakresie przetwórstwa aluminium i produkcji opakowań o  zasięgu międzynarodowym. Koordynował prace działu planowania i logistyki, odpowiadał m.in. za projekty związane z analizą strategiczną, procesami due diligence oraz zarządzaniem relacjami inwestorskimi. W dziale kontrolingu finansowego odpowiadał za procesy planowania, raportowania oraz nadzór właścicielski w ramach grupy kapitałowej.

Doświadczenie menadżerskie zdobywał w Jastrzębskich Zakładach Remontowych Sp. z o.o. należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

 W kwietniu 2004 roku rozpoczął pracę w LOTOS Oil S.A. na stanowisku Szefa  Biura Finansów. Od stycznia 2007 roku do kwietnia 2013 roku pełni funkcję Dyrektora ds. Finansowych Spółki, a także Prokurenta. Główny obszar obowiązków i odpowiedzialności obejmował zarządzanie finansami, koordynację realizacji planów inwestycyjnych, wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania SAP oraz nadzór nad składami podatkowymi i podatkiem akcyzowym.

Z dniem 20 stycznia 2014 roku został powołany przez PKP Cargo S.A. do Zarządu EUROTERMINAL Sp. z o.o. w Sławkowie. Jako Członek Zarządu odpowiadał za obszar finansów, inwestycji i administracji do lipca 2016 roku.

W lipcu 2016 roku został powołany do Zarządu ORLEN Oil Sp. z o. o. i funkcje tę pełnił do maja 2017 roku, odpowiadając między innymi za  obszar produkcji, badania i rozwój, logistykę oraz inwestycje.

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Europejskie Studia Menedżerskie.

Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Inwestycji i optymalizacji procesów pełni nadzór nad całokształtem spraw inwestycyjnych oraz dotyczących kierunków rozwoju, a także w zakresie zarządzania ryzykiem biznesowym oraz optymalizacji procesów, w szczególności dotyczących:

·          kreowania kierunków rozwoju, nadzoru nad ustalaniem strategicznych projektów,

·         optymalizacji procesów biznesowych, optymalizacji kosztów działalności, w tym produkcji,

·         kierowanie całokształtem spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych, nadzorowanie zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych,

·         prowadzenie spraw związanych z inwestycją odolejania rozpuszczalnikowego parafin,

·         nadzorowania działań dotyczących IT.

Piotr Kosiński - Wiceprezes Zarządu

Piotr Kosiński rozpoczął karierę zawodową w Rafinerii Nafty GLIMAR S.A, gdzie w latach 1994 – 1998 pracował jako Kierownik Działu Analiz Finansowych oraz Główny specjalista ds. Finansowych. W latach 1998 – 2004 był zatrudniony w Stacjach Paliw Glimar Sp. z o.o. na stanowisku Członka Zarządu oraz Dyrektora Finansowego. W latach 2004 – 2008 był Głównym Księgowym w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach. Od 1 września 2008 pracował jako Dyrektor Finansowy w LOTOS Parafiny Sp. z o.o. a następnie POLWAX S.A. Od 14 maja 2012 r. Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy w spółce POLWAX S.A..

Posiada dyplom Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Wydział Zarządzania), oraz ukończone studia podyplomowe w poznańskiej Wyższej Szkole Bankowej w zakresie Rachunkowości. Posiada ponadto Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Ministerstwo Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy zarządza i pełni nadzór nad całokształtem  działalności ekonomiczno-finansowej i rachunkowej firmy, w szczególności w zakresie spraw dotyczących:

·         polityki finansowej, sprawozdawczości finansowej, rachunkowości, kontrolingu, podatków, zgodnie z potrzebami i przepisami prawa,

·          dostarczania uczestnikom rynku kapitałowego rzetelnego obrazu działalności firmy, jej wyników oraz perspektyw,

·          zapewnienia wypełniania obowiązków informacyjnych spółki publicznej, prowadzenia relacji inwestorskich.