Akcjonariat

Struktura akcji

 

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 10.300.000 akcji o wartości nominalnej 5 groszy każda. Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone. Wszystkie akcje Spółki mają równe uprawnienia w zakresie dywidendy (i odpowiednio zaliczki na poczet dywidendy) i uprawniają do udziału w zysku Spółki.

 

Seria

Liczba

Wartość nominalna

B

6.440.000

322.000 zł.

C

3.560.000

178.000 zł.

D

300.000 15.000 zł.

 

Seria B – akcje zwykle na okaziciela

Seria C w liczbie 1 780 327 - akcje zwykłe na okaziciela

Seria C w liczbie 1 779 673 – akcje imienne uprzywilejowane co do głosu ( 1 akcja = 2 głosy na WZ)

Seria D  - akcje zwykłe na okaziciela

 

Struktura akcjonariatu

( akcjonariusze  posiadający powyżej 5 %  głosów na walnym zgromadzeniu )

 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów na WZ Udział głosów na WZ (%)
Leszek Sobik wraz z "Sobik" Zakład Produkcyjny **  2.137.250 20,75% 3.335.463 27,61%
Krzysztof Moska 1.818.717 17,66% 1.818.717 15,06%
Patrycja Stokłosa * 350.014 3,40% 700.028 5,80%
NATIONALE NEDERLANDEN (wcześniej OFE ING) 700.000 6,80% 700.000 5,79%
         
         
Pozostali 5.294.019 51,39% 5.525.465 45,74%
         
Razem 10.300.000 100,00% 12.079.673 100,00%
         

Stan na 16.08.2019r.

*Mężem Pani Patrycji Stokłosa jest Pan Leszek Stokłosa, będący Prezesem Zarządu Spółki, który posiada 7000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,07% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

** Leszek Sobik posiada bezpośrednio 1525213 akcji dających prawo do 2723426 głosów na WZ, co stanowi odpowiednio 14,81% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 22,55% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZ.