Akcjonariat

Struktura akcji

 

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 10.300.000 akcji o wartości nominalnej 5 groszy każda. Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone. Wszystkie akcje Spółki mają równe uprawnienia w zakresie dywidendy (i odpowiednio zaliczki na poczet dywidendy) i uprawniają do udziału w zysku Spółki.

 

Seria

Liczba

Wartość nominalna

B

6.440.000

322.000 zł.

C

3.560.000

178.000 zł.

D

300.000 15.000 zł.

 

Seria B – akcje zwykle na okaziciela

Seria C w liczbie 1 780 327 - akcje zwykłe na okaziciela

Seria C w liczbie 1 779 673 – akcje imienne uprzywilejowane co do głosu ( 1 akcja = 2 głosy na WZ)

Seria D  - akcje zwykłe na okaziciela

 

Struktura akcjonariatu

( akcjonariusze  posiadający powyżej 5 %  głosów na walnym zgromadzeniu )

 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów na WZ Udział głosów na WZ (%)
Dominik Tomczyk  1.198.213 11,63% 2.396.426 19,84%
Krzysztof Moska 1.539.450 14,95% 1.539.450 12,74%
Patrycja Stokłosa 350.014 3,40% 700.028 5,80%
NATIONALE NEDERLANDEN (wcześniej OFE ING) 700.000 6,80% 700.000 5,79%
         
         
Pozostali 6.512.323 63,22% 6.743.769 55,83%
         
Razem 10.300.000 100,00% 12.079.673 100,00%
         

Stan na 29.01.2019r.