Akcjonariat

Struktura akcji

 

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 10.300.000 akcji o wartości nominalnej 5 groszy każda. Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone. Wszystkie akcje Spółki mają równe uprawnienia w zakresie dywidendy (i odpowiednio zaliczki na poczet dywidendy) i uprawniają do udziału w zysku Spółki.

 

Seria

Liczba

Wartość nominalna

B

6.440.000

322.000 zł.

C

3.560.000

178.000 zł.

D

300.000 15.000 zł.

 

Seria B – akcje zwykle na okaziciela

Seria C w liczbie 1 780 327 - akcje zwykłe na okaziciela **

Seria C w liczbie 1 779 673 – akcje imienne uprzywilejowane co do głosu ( 1 akcja = 2 głosy na WZ) **

Seria D  - akcje zwykłe na okaziciela *

* stan po podwyższeniu kapitału w dniu 24.05.2016r. (135.250 akcji imiennych serii D; raport 16/2016) oraz zamianie (Uchwała Zarządu) 82.375 akcji imiennych zwykłych serii D w dniu 15.11.2016r. na akcje zwykłe na okaziciela (raport 36/2016) oraz zamianie (Uchwała Zarządu) 135.250 akcji imiennych zwykłych serii D w dniu 29.05.2017r. na akcje zwykłe na okaziciela (raport 20/2017)

** stan po zamianie (Uchwała Zarządu) 150.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii C w dniu 20.12.2016r. na akcje zwykłe na okaziciela (raport 37/2016), zarejestrowanych przez KDPW, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu przez GPW oraz zarejestrowanych w KRS (raporty od 4/2017 do 7/2017).

 

Struktura akcjonariatu

( akcjonariusze  posiadający powyżej 5 %  głosów na walnym zgromadzeniu oraz Członkowie Zarządu)

 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów na WZ Udział głosów na WZ (%)
Dominik Tomczyk  1.198.213 11,63% 2.396.426 19,84%
Jacek Stelmach 212.705 2,07% 301.598 2,50%
Piotr Kosiński 212.705 2,07% 301.598 2,50%
Patrycja Stokłosa 350.014 3,40% 700.028 5,80%
TFI PZU S.A. * 747.728 7,26% 747.728 6,19%
AVIVA OFE AVIVA BZ WBK** 700.000 6,80% 700.000 5,79%
NATIONALE NEDERLANDEN (wcześniej OFE ING) 700.000 6,80% 700.000 5,79%
Trigon TFI S.A. 656.050 6,37% 656.050 5,43%
Pozostali 5.522.585 53,60% 5.576.245 46,16%
         
Razem 10.300.000 100,00% 12.079.673 100,00%

Stan na 07.12.2017r.

 * Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA oraz zarządzane przez TFI PZU SA fundusze inwestycyjne:

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy

PZU SFIO Globalnych Inwestycji

**  stan posiadania ustalony na podstawie posiadanego oświadczenia o stanie posiadania akcji (z dnia 2.10.2014r.) wynosił 700tys. akcji (i zarazem głosów na WZ);

 stan posiadania akcji ustalony na podstawie danych przekazanych przez KDPW w związku z organizacją ZWZ w 2017r. dostępny w raporcie bieżącym nr 16/2017, natomiast w związku z NWZ w 2017r. dostępny w raporcie bieżącym nr 28/2017

*** zmiany akcjonariatu na dzień 07.12.2017r. wynikają z raportu bieżącego nr 30/2017.