Akcjonariat

Struktura akcji

 

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 10.300.000 akcji o wartości nominalnej 5 groszy każda. Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone. Wszystkie akcje Spółki mają równe uprawnienia w zakresie dywidendy (i odpowiednio zaliczki na poczet dywidendy) i uprawniają do udziału w zysku Spółki.

 

Seria

Liczba

Wartość nominalna

B

6.440.000

322.000 zł.

C

3.560.000

178.000 zł.

D

300.000 15.000 zł.

 

Seria B – akcje zwykle na okaziciela

Seria C w liczbie 1 780 327 - akcje zwykłe na okaziciela

Seria C w liczbie 1 779 673 – akcje imienne uprzywilejowane co do głosu ( 1 akcja = 2 głosy na WZ)

Seria D  - akcje zwykłe na okaziciela

 

Struktura akcjonariatu

( akcjonariusze  posiadający powyżej 5 %  głosów na Walnym Zgromadzeniu )

 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów na WZ Udział głosów na WZ (%)
Leszek Sobik wraz z "Sobik" Zakład Produkcyjny *  2.137.250 20,75% 3.335.463 27,61%
Krzysztof Moska 1.819.717 17,67% 1.820.717 15,07%
Patrycja Stokłosa 350.014 3,40% 700.028 5,80%
NATIONALE NEDERLANDEN (wcześniej OFE ING) 700.000 6,80% 700.000 5,79%
         
         
Pozostali 5.293.019 51,38% 5.523.465 45,73%
         
Razem 10.300.000 100,00% 12.079.673 100,00%

Stan na 09.07.2020r.

* Leszek Sobik posiada bezpośrednio 1 525 213 akcji dających prawo do 2 723 426 głosów na WZ, co stanowi odpowiednio 14,81% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 22,55% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZ.