Akcjonariat

Struktura akcji

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 30.900.000 akcji o wartości nominalnej 5 groszy każda. Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone. Wszystkie akcje Spółki mają równe uprawnienia w zakresie dywidendy (i odpowiednio zaliczki na poczet dywidendy) i uprawniają do udziału w zysku Spółki.

Seria

Liczba

Wartość nominalna

B

6.440.000

322.000 zł

C

3.560.000

178.000 zł

D

300.000 15.000 zł

E

20.600.000 1.030.000 zł

Seria B – akcje zwykle na okaziciela

Seria C w liczbie 1 780 327 - akcje zwykłe na okaziciela

Seria C w liczbie 1 779 673 – akcje imienne uprzywilejowane co do głosu ( 1 akcja = 2 głosy na WZ)

Seria D  - akcje zwykłe na okaziciela

Seria E - akcje zwykłe na okaziciela [proces emisji w toku, informacje szczegółowe o rejestracji, w KRS, podwyższenia kapitału raport nr 40]

 

Struktura akcjonariatu

( akcjonariusze  posiadający powyżej 5 %  głosów na Walnym Zgromadzeniu )

Skład akcjonariatu ustalony na podstawie otrzymanych od akcjonariuszy zawiadomień przekazanych w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 623), a także w związku z rejestracją w dniu 22 października 2020 roku przez właściwy sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1.545 000,00 zł i koniecznością dokonania stosownego przeliczenia. Rzeczywisty stan może odbiegać od prezentowanego, jeżeli nie zaszły zdarzenia nakładające obowiązek na akcjonariusza ujawnienia nowego stanu posiadania lub mimo zajścia takich zdarzeń akcjonariusz nie przekazał stosownego raportu.

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów na WZ Udział głosów na WZ (%)
Leszek Sobik wraz z "Sobik" Zakład Produkcyjny *  6.992.114 22,63% 8.190.327 25,06%
Krzysztof Moska ** 6.747.687 21,84% 6.748.687 20,65%
NATIONALE NEDERLANDEN (wcześniej OFE ING) *** 2.100.000 6,80% 2.100.000 6,43%
         
Pozostali 15.060.199 48,73% 15.640.659 47,86%
         
Razem 30.900.000 100,00% 32.679.673 100,00%

Stan na 13.11.2020r.

* Leszek Sobik posiada bezpośrednio 5.156.003 akcji Spółki, co stanowi 16,69 % kapitału zakładowego uprawniających do 19,44% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. uprawniających do wykonywania  6.354.216 głosów na Walnym Zgromadzeniu , natomiast pośrednio poprzez spółkę „Sobik” Zakład Produkcyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. posiada 1.836.111 akcji Spółki, co stanowi 5,94 % kapitału zakładowego, uprawniających do 5,62 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym tj. uprawniających do wykonywania 1.836.111  głosów na Walnym Zgromadzeniu – dane z zawiadomienia akcjonariusza z dnia 27.10.2020 roku.

** dane z zawiadomienia akcjonariusza z dnia 13.11.2020 roku.

*** wg. obliczeń Spółki dokonanych na podstawie ostatniego zawiadomienie akcjonariusza OFE ING z dnia 02.10.2014 roku, które otrzymała Spółka, w którym akcjonariusz poinformował o przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz o stanie posiadania akcji w ilości 700.000; w związku z podwyższaniem kapitału zakładowego w dniu 22 października 2020 roku związanym z emisją akcji serii E , Spółka dokonała przeliczania stanu posiadania akcji przez akcjonariusza, przy założeniu , że akcjonariusz w.w. ilość akcji posiadał w dniu Praw Poboru oraz nabył przysługującą mu z praw poboru ilość akcji tj. 1.400.000 akcji serii E.