Rok 2019

Raport bieżący nr 51/2019

2019-07-31 14:30:00

Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań – kolejne uzgodnienia Spółki z Bankiem

więcej »

Raport bieżący nr 50/2019

2019-07-26 18:44:00

Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych wskazanych w oświadczeniu.

więcej »

Raport bieżący nr 48/2019

2019-07-17 14:52:00

Zawarcie umowy na usunięcie zanieczyszczonego urobku ziemnego stanowiącego odpad niebezpieczny, powstałego w związku z prowadzoną inwestycją FUTURE w Czechowicach-Dziedzicach.

więcej »

Raport bieżący nr 44/2019

2019-06-24 16:40:00

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 24 czerwca 2019 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, a które nie zostały podjęte.

więcej »