Rok 2019

Raport bieżący nr 63/2019

2019-10-02 22:38:00

Stanowisko ING Bank Śląski S.A. w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań Spółki – uzgodnienia w zakresie kolejnej umowy Spółki z Bankiem

więcej »

Raport bieżący nr 62/2019

2019-09-30 16:01:00

Oddalenie przez sąd wniosku Polwax S.A. w przedmiocie uchylenia wydanego na rzecz Orlen Projekt S.A. nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia i wysłanie not obciążeniowych w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu wywozu zanieczyszczonego urobku ziemi stanowiącego odpad niebezpieczny z terenu inwestycji FUTURE.

więcej »

Raport bieżący nr 60/2019

2019-09-24 14:51:00

Potrącenie kar umownych przysługujących Spółce w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy.

więcej »

Raport bieżący nr 59/2019

2019-09-12 16:18:00

Otrzymanie przez Polwax S.A. pozwu wniesionego przez Orlen Projekt S.A. i przekierowanie przez Sąd sprawy do rozpoznania w trybie zwykłym.

więcej »

Raport bieżący nr 52/2019

2019-08-01 17:44:00

Odstąpienie od umowy na pełnienie nadzoru nad realizacją Inwestycji FUTURE oraz rozpoczęcie procedury wyboru nowego Inżyniera Kontraktu – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

więcej »