Rok 2019

Raport bieżący nr 69/2019

2019-10-24 15:45:00

Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za trzeci kwartał 2019 roku oraz naruszenie kowenantów wymaganych w umowie kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A.

więcej »

Raport bieżący nr 64/2019

2019-10-17 18:18:00

Pismo z Sądu informujące o złożeniu do Sądu przez ORLEN Projekt S.A. pisma zawierającego rozszerzenie powództwa wobec Polwax S.A.

więcej »

Raport bieżący nr 63/2019

2019-10-02 22:38:00

Stanowisko ING Bank Śląski S.A. w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań Spółki – uzgodnienia w zakresie kolejnej umowy Spółki z Bankiem

więcej »

Raport bieżący nr 62/2019

2019-09-30 16:01:00

Oddalenie przez sąd wniosku Polwax S.A. w przedmiocie uchylenia wydanego na rzecz Orlen Projekt S.A. nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia i wysłanie not obciążeniowych w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu wywozu zanieczyszczonego urobku ziemi stanowiącego odpad niebezpieczny z terenu inwestycji FUTURE.

więcej »

Raport bieżący nr 60/2019

2019-09-24 14:51:00

Potrącenie kar umownych przysługujących Spółce w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy.

więcej »