Dane finansowe

dane w tys. zł

       1 kwartał 2020

   2019       2018     2017     2016
Przychody ze sprzedaży    36 380   215 548  277 932   283 465   294 609
Zysk/Strata netto na sprzedaży -2 206 -2 362 22 005 22 920 25 939
EBITDA* -704 -54 275 27 216 27 015 31 001
EBIT -1 657 -58 502 22 317 22 204 26 389
Zysk/Strata przed opodatkowaniem -1 322 -59 664 21 753 21 326 25 904
Zysk/Strata netto -1 082 -55 578 17 560 17 211 20 875

* EBITDA (zysk operacyjny EBIT + amortyzacja)

dane w tys. zł             1 kwartał 2020 2019 2018      2017       2016
Aktywa razem                             134 268 124 969 198 614 170 527 139 984
Aktywa trwałe 47 243 44 910 119 176 70 912 47 015
Kapitał własny 65 240 66 323 121 901 104 340 87 130