Dane finansowe

dane w tys. zł

   I-IX 2020

 1 półrocze 2020       2019     2018     2017
Przychody ze sprzedaży   138 909   65 077  215 548   277 932   283 465
Zysk/Strata netto na sprzedaży -3 -5 551 -2 362 22 005 22 920
EBITDA* 1 225 -5 432 -54 275 27 216 27 015
EBIT -1 570 -7 308 -58 502 22 317 22 204
Zysk/Strata przed opodatkowaniem -2 727 -7 703 -59 664 21 753 21 326
Zysk/Strata netto -2 688 -6 707 -55 578 17 560 17 211

* EBITDA (zysk operacyjny EBIT + amortyzacja)

dane w tys. zł       30.09.2020 1 półrocze 2020 2019      2018       2017
Aktywa razem                             192 359 158 806 124 969 198 614 170 527
Aktywa trwałe 42 100 42 475 44 910 119 176 70 912
Kapitał własny 63 634 59 615 66 323 121 901 104 340