Dobre praktyki

Reguła zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

W odniesieniu do zasady I.Z.1.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 Polwax S.A. informuje, iż zgodnie ze Statutem Polwax S.A. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze Statutem Spółki oraz zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Polwax S.A., a także  Ustawą z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki.

W związku z:

- rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dn.14.04.2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. U. UE L158/96 z dnia 27.05.2014 r.),

- ustawą z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089), zwaną dalej Ustawą o rewidentach,

- ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zmianami), zwana dalej Ustawą o rachunkowości,

Rada Nadzorcza uchwałą nr 1/10/2017 z dnia 19.10.2017roku zatwierdziła Politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych w POLWAX S.A.

Spółka Polwax S.A. będzie się stosować do określonych w wymienionych powyżej aktach prawnych  przepisów dotyczących jednostek zainteresowania publicznego, w szczególności m.in. do przepisów dotyczących wyboru firmy audytorskiej oraz reguł zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. W tym m.in., że pierwsza umowa z firmą audytorską zawierana jest na okres nie krótszy niż 2-letni, z możliwością jej odnowienia, jednak  maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych z uwzględnieniem zasad rotacji wynikających z art. 134 Ustawy o rewidentach nie może przekraczać 5 lat.