Kalendarz wydarzeń

Zarząd Spółki Polwax S.A. przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017:
1. Jednostkowy raport roczny za 2016 rok – 28 marca 2017r.(wtorek) [raport opublikowany]
2. Jednostkowy raport za I kwartał 2017r. – 12 maja 2017r.(piątek) [raport opublikowany]
3. Jednostkowy raport za I półrocze 2017r. – 6 września 2017r.(środa) [raport opublikowany]
4. Jednostkowy raport za III kwartał 2017r. – 16 listopada 2017r.(czwartek) [raport opublikowany]
Ponadto, działając zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), Zarząd informuje iż Spółka nie będzie przekazywała odpowiednio raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku oraz II kwartał 2017 roku.

Niektóre wydarzenia zaistniałe w roku 2017:

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. [raport 27/2017]

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał [raport 26/2017]

Przyjęcie przez Zarząd Spółki zmian w Statucie Spółki oraz pozytywne zaopiniowanie zmian przez Radę Nadzorczą Spółki [raport 25/2017]

Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji [raport 24/2017]

Podpisanie umów Lock-Up z Członkami Zarządu Spółki jako zabezpieczenia dla umowy kredytowej współfinansującej inwestycję FUTURE [raport 21/2017]

Zamiana akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela [raport 20/2017]

Pan Grzegorz Domagała został powołany na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. w drodze kooptacji [raport 19/2017]

Złożenie rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Polwax S.A.przez Pana Piotra Nadolskiego. [raport 18/2017]

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 9 maja 2017 roku. [raport 15/2017]

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Polwax S.A. na dzień 9 maja 2017 r. [raport 14/2017]

Realizacja inwestycji strategicznej – podpisanie umowy z GRI,  uzgodnienia do umowy kredytowej na współfinansowanie inwestycji oraz zawieszenie polityki dywidendowej. [raport 12/2017]

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2016 rok. [raport 10/2017]

Realizacja inwestycji strategicznej – umowa z ThyssenKrupp Energineering Services GmbH Bad Soden na dostawę urządzeń tzw. kluczowego wyposażenia dla inwestycji FUTURE. [raport 8/2017]

Szacunki wyników Spółki POLWAX S.A. za rok ubiegły. [raport 3/2017]

Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu na rok 2017 z JMP. [raport 2/2017]

 

Niektóre wydarzenia zaistniałe w ostatnim kwartale 2016 roku:

Zatwierdzenie powołania w drodze kooptacji Członka Rady Nadzorczej oraz powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27.10.2016 roku. [raport 34/2016]

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 27 października 2016 roku. [raport 33/2016]

Złożenie rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki przez Panów Roberta Bożyka i Witolda Radwańskiego z dniem 5 października 2016 roku. [raport 27/2016]

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27.10.2016 rok. [raport 25/2016]

 

Wszystkie raporty:

Raporty kwartalne Polwax S.A.
Raporty półroczne Polwax S.A.
Raporty roczne Polwax S.A.

Wszystkie raporty bieżące Spółki Polwax S.A. w latach:

Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020