Kalendarz wydarzeń

Zarząd Spółki Polwax S.A. przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021:
1. Jednostkowy raport roczny za 2020r. – 22 kwietnia 2021r.(czwartek) *    [opublikowany]
2. Jednostkowy raport za I kwartał 2021r. – 27 maja 2021r.(czwartek) *      [opublikowany]
3. Jednostkowy raport za I półrocze 2021r. – 23 września 2021r.(czwartek) * [opublikowany]
4. Jednostkowy raport za III kwartał 2021r. – 18 listopada 2021r.(czwartek) * 

Ponadto, działając zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), Zarząd informuje iż Spółka nie będzie przekazywała odpowiednio raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku oraz II kwartał 2021 roku. [powyższa treść zgodnie z raportem nr 2/2021 z 22.01.2021 roku *

 

Niektóre wydarzenia zaistniałe w roku 2021:

Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 [ raport EBI nr 1/2021 z dnia 23.07.2021]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 15 czerwca 2021 roku [raport 15/2021 z dnia 16.06.2021]

Uchwały ZWZ Spółki podjęte w dniu 15 czerwca 2021 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, które nie zostały podjęte [raport 14/2021 z dnia 15.06.2021]

Zatwierdzenie przez ZWZ powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji [raport 13/2021 z dnia 15.06.2021]

Wprowadzenie zmiany do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariusza Spółki [raport 12/2021 z dnia 25.05.2021]

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PUNKTÓW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD ZWZ 2021 :

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał [raport 11/2021 z dnia 18.05.2021]

Dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych Polwax S.A. za drugie półrocze 2020 roku [raport 10/2021 z dnia 29.03.2021]

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. [raport 9/2021 z dnia 17.03.2021]

Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. na rok 2021 [raport 8/2021 z dnia 9.03.2021]

Rozszerzenie powództwa Orlen Projekt S.A. wobec Polwax S.A. [raport 7/2021 z dnia 26.02.2021]

Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii C [raport 6/2021 z dnia 3.02.2021]

Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5% [raport 5/2021 z dnia 3.02.2021]

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii C Polwax S.A. [raport 4/2021 z dnia 2.02.2021]

Podsumowanie kosztów subskrypcji akcji serii E Spółki - uzupełnienie raportu nr 34/2020 [raport 3/2021 z dnia 29.01.2021]

Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. [raport 1/2021 z dnia 14.01.2021]

 

Niektóre wydarzenia zaistniałe w roku 2020:

Korekta Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce [raport 55/2020 z dnia 30.12.2020]

Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce [raport 54/2020 z dnia 30.12.2020]

Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela [raport 53/2020 z dnia 17.12.2020]

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji [raport 52/2020 z dnia 07.12.2020] [Aktualności 5 wezwanie]

Uzgodnienie wielkości i warunków dostaw produktów parafinowych od Grupy Lotos S.A. w roku 2021 [raport 51/2020 z dnia 26.11.2020]

Dokonanie spłaty części kredytu inwestycyjnego przez Polwax S.A. [raport 50/2020 z dnia 19.11.2020]

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji [raport 49/2020 z dnia 16.11.2020] [Aktualności 4 wezwanie]

Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 20 % ogólnej liczby głosów w Spółce [raport 48/2020 z dnia 13.11.2020]

Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii E [raport 47/2020 z dnia 3.11.2020]

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii E Polwax S.A. oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Polwax S.A. [raport 46/2020 z dnia 2.11.2020]

Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. [raport 45/2020 z dnia 29.10.2020]

Zawiadomienie od Akcjonariusza - zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Polwax S.A. [raport 44/2020 z dnia 27.10.2020]

Zawiadomienie od Akcjonariusza - znaczne pakiety akcji [raport 43/2020 z dnia 27.10.2020]

Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce [raport 42/2020 z dnia 26.10.2020]

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji [raport 41/2020 z dnia 26.10.2020] [Aktualności 3 wezwanie]

Rejestracja przez sąd zmiany w kapitale zakładowym Spółki oraz zmian w Statucie Polwax S.A. [raport 40/2020 z dnia 22.10.2020]

Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji serii E [raport 39/2020 z dnia 16.10.2020]

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Polwax S.A. [raport 38/2020 z dnia 15.10.2020]

Warunkowa rejestracja praw do akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. [raport 37/2020 z dnia 07.10.2020]

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji [raport 36/2020 z dnia 06.10.2020] [Aktualności 2 wezwanie]

Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji [raport 35/2020 z dnia 05.10.2020]

Zakończenie subskrypcji zamkniętej akcji serii E [raport 34/2020 z dnia 05.10.2020]

Zapotrzebowanie na produkty parafinowe będzie rosło Aktualności>Wydarzenia

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. [raport 33/2020 z dnia 30.09.2020]

Powiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze [raport 32/2020 z dnia 22.09.2020]

Informacja dotycząca emisji akcji serii E - raport przyjętych zapisów podstawowych i dodatkowych [raport 31/2020 z dnia 17.09.2020]

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji [raport 30/2020 z dnia 15.09.2020] [Aktualności 1 wezwanie]

Dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych Polwax S.A. [raport 29/2020 z dnia 11.09.2020]

Powiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze [raport 28/2020 z dnia 04.09.2020]

Formularze [pdf] : "Zapisu podstawowego" oraz "Zapisu dodatkowego" na akcje zwykłe na okaziciela serii E Polwax S.A. [zakładka: "Prospekt emisyjny 2020" na stronie internetowej Spółki]

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E Polwax S.A. [raport 27/2020 z dnia 31.08.2020]

Prospekt emisyjny zatwierdzony przez KNF w dniu 25.08.2020r. [ dostępny ]

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Polwax S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego [raport 26/2020 z dnia 25.08.2020]

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu za I półrocze 2020 roku [raport 25/2020 z dnia 24.08.2020]

Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spolek Notowanych na GPW 2016 [raport EBI nr 1/2020 z dnia 30.07.2020]

Rejestracja zmian Statutu Spółki [raport 24/2020 z dnia 28.07.2020]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2020 roku. [raport 23/2020 z dnia 06.07.2020]

Odwołanie dotychczasowego Zarządu Polwax S.A. przez Radę Nadzorczą i powołanie Zarządu Polwax S.A. w nowym składzie [raport 22/2020 z dnia 03.07.2020]

Rezygnacja z pełnienia funkcji przez Członków Zarządu Polwax S.A. [raport 21/2020 z dnia 02.07.2020]

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 30 czerwca 2020 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, które nie zostały podjęte. [raport 20/2020 z dnia 01.07.2020]

Zmiany w Radzie Nadzorczej Polwax S.A. [raport 19/2020 z dnia 30.06.2020]

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki [raport 18/2020 z dnia 08.06.2020]

Pismo z Sądu informujące o rozszerzeniu powództwa wobec Polwax S.A. [raport 17/2020 z dnia 03.06.2020]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał [raport 16/2020 z dnia 03.06.2020]

Postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia prospektu Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle sporządzonego w formie jednolitego dokumentu w związku z ofertą publiczną akcji serii E

Spółka wznowiła prace nad prospektem Aktualności>Wydarzenia

Wznowienie postępowania ws. zatwierdzenia prospektu [raport 15/2020 z dnia 15.05.2020]

Szacunki wyników Polwax S.A. za pierwszy kwartał 2020 roku oraz szacunki przychodów Spółki za miesiąc kwiecień 2020 roku [raport 14/2020 z dnia 07.05.2020]

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu za pierwszy kwartał 2020 roku [raport 13/2020 z dnia 07.05.2020]

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. [raport 12/2020 z dnia 04.05.2020]

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok [raport 11/2020 z dnia 24.04.2020]

Korekta raportu - dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów oraz szacunki wyników Spółki za 2019 rok [raport 10/2020/korekta z dnia 21.04.2020]

Dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów oraz szacunki wyników Spółki za 2019 rok [raport 10/2020 z dnia 21.04.2020].

Wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność i wyniki Polwax S.A.[raport 9/2020 z dnia 30.03.2020].

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok [raport 8/2020 z dnia 24.03.2020]

Spółka w czasach pandemii koronawirusa Covid-19 : informacja w Aktualności > Wydarzenia

Złożenie pozwu sądowego przeciwko Orlen Projekt S.A. o zapłatę z tytułu usunięcia i utylizacji odpadu zanieczyszczonej ziemi [raport 7/2020 z dnia 10.03.2020]

Złożenie pozwu sądowego przeciwko Orlen Projekt S.A. [raport 6/2020 z dnia 28.02.2020]

Skierowanie wezwania do zapłaty w stosunku do Orlen Projekt S.A. w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem umowy z dnia 7 kwietnia 2017 r. na realizację inwestycji pod nazwą " Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi" - po dokonaniu aktualizacji kalkulacji szkód [raport 5/2020 z dnia 25.02.2020]

Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. na rok 2020 [raport 4/2020 z dnia 21.02.2020]

Kluczowe elementy strategii Polwax S.A. na lata 2020-2022 oraz wznowienie prac prospektowych [raport 3/2020 z dnia 31.01.2020]

Zawarcie przez Polwax S.A. aneksu do umowy na doradztwo i konsultacje techniczne w sprawach związanych z Inwestycją. [raport 1/2020 z dnia 24.01.2020]

Wszystkie raporty okresowe:

Raporty kwartalne Polwax S.A.
Raporty półroczne Polwax S.A.
Raporty roczne Polwax S.A.

Wszystkie raporty bieżące Spółki Polwax S.A. w latach:

Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020
Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Rok 2027
             
             
             

 

Niektóre wydarzenia zaistniałe w roku 2019:

Skierowanie wezwania do zapłaty w stosunku do Orlen Projekt S.A. w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem umowy z dnia 7 kwietnia 2017 r. na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi" [raport 75/2019 z dnia 20.12.2019]

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej - Informacja dotycząca negocjacji z ORLEN Projekt S.A. oraz informacja na temat statusu negocjacji i decyzji co do prowadzenia inwestycji pod nazwą "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi" [raport 74/2019 z dnia 19.12.2019]

Aktualności / Komunikat GPW Benchmark S.A. z dnia 5 grudnia 2019 r. - ogłoszenie zmian portfeli indeksów po sesji w dniu 20 grudnia 2019 r. (korekta kwartalna) - Polwax opuści indeks sWIG80

Wyniki spółki Polwax S.A. za dziesięć miesięcy 2019 roku [raport 73/2019 z dnia 29.11.2019]

Zawarcie przez Polwax S.A. umowy na doradztwo i konsultacje techniczne w sprawach związanych z Inwestycją - wybór Inżyniera Kontraktu [raport 72/2019 z dnia 21.11.2019]

Wyniki badań gruntu poniżej poziomu zero na którym składowano odpad ziemi z terenu budowy [raport 71/2019 z dnia 13.11.2019]

Uzgodnienie wielkości i warunków dostaw produktów parafinowych od Grupy Lotos S.A. w roku 2020 [raport 70/2019 z dnia 29.10.2019]

Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za trzeci kwartał 2019 roku oraz naruszenie kowenantów wymaganych w umowie kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. [raport 69/2019 z dnia 24.10.2019]

Koszty usunięcia zanieczyszczonego urobku ziemnego powstałego w związku z prowadzoną Inwestycją w Czechowicach-Dziedzicach. [raport 68/2019 z dnia 22.10.2019]

Czasowe wstrzymanie prac prospektowych [raport 67/2019 z dnia 22.10.2019]

Zakończenie procedury przejęcia z dniem 21.10.2019 terenu budowy przez Polwax S.A. od ORLEN Projekt S.A. [raport 66/2019 z dnia 21.10.2019]

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. w zakresie kredytu wieloproduktowego. [raport 65/2019 z dnia 18.10.2019]

Pismo z Sądu informujące o złożeniu do Sądu przez ORLEN Projekt S.A. pisma zawierającego rozszerzenie powództwa wobec Polwax S.A. [raport 64/2019 z dnia 17.10.2019]

Stanowisko ING Bank Śląski S.A. w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań Spółki - uzgodnienia w zakresie kolejnej umowy Spółki z Bankiem [raport 63/2019 z dnia 02.10.2019]

Oddalenie przez sąd wniosku Polwax S.A. w przedmiocie uchylenia wydanego na rzecz Orlen Projekt S.A. nakazu zapłaty jako zabezpieczenia i wysłanie not obciążeniowych w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu wywozu zanieczyszczonego urobku ziemi stanowiącego odpad niebezpieczny z terenu inwestycji FUTURE [raport 62/2019 z dnia 30.09.2019]

Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji [raport 61/2019 z dnia 30.09.2019]

Potrącenie kar umownych przysługujących Spółce w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy. [raport 60/2019 z dnia 24.09.2019]

Otrzymanie przez Polwax S.A. pozwu wniesionego przez Orlen Projekt S.A. i przekierowanie przez Sąd sprawy do rozpoznania w trybie zwykłym [raport 59/2019 z dnia 12.09.2019]

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. [raport 58/2019 z dnia 11.09.2019]

Kilka słów o prospekcie

Podpisanie kontraktu z Jeronimo Martins Polska na rok 2019 [raport 57/2019 z dnia 19.08.2019]

Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce [raport 56/2019 z dnia 16.08.2019]

Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce [raport 55/2019 z dnia 14.08.2019]

Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji [raport 54/2019 z dnia 12.08.2019]

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. [raport 53/2019 z dnia 7.08.2019]

Odstąpienie od umowy na pełnienie nadzoru nad realizacją Inwestycji FUTURE oraz rozpoczęcie procedury wyboru nowego Inżyniera Kontraktu – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. [raport 52/2019 z dnia 1.08.2019]

Emisja akcji serii E – informacja bieżąca - na temat praw poboru

Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań – kolejne uzgodnienia Spółki z Bankiem [raport 51/2019 z dnia 31.07.2019]

Ważna data dla akcjonariuszy Polwax S.A. W dniu 31.07.2019 roku zostaną przydzielone prawa poboru akcji nowej emisji.

Komunikat GPW S.A. z dnia 29 lipca 2019 r. dotyczący notowania akcji Polwax S.A. w dniu 30 lipca 2019r. ; akcje spółki POLWAX (ISIN PLPOLWX00026) nie będą uwzględniane przy obliczaniu indeksu sWIG80.

Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych wskazanych w oświadczeniu. [raport 50/2019 z dnia 26.07.2019]

Wydarzenia/Aktualności strona główna Polwax S.A.: Prawo poboru

Szacunki wyników finansowych spółki POLWAX S.A. za pierwsze półrocze 2019 [raport 49/2019 z dnia 23.07.2019]

Zawarcie umowy na usunięcie zanieczyszczonego urobku ziemnego stanowiącego odpad niebezpieczny, powstałego w związku z prowadzoną inwestycją FUTURE w Czechowicach-Dziedzicach. [raport 48/2019 z dnia 17.07.2019]

Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji [raport 47/2019 z dnia 1.07.2019]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2019 roku [raport 46/2019 z dnia 25.06.2019]

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. [raport 45/2019 z dnia 25.06.2019]

Uchwały ZWZ Spółki podjęte w dniu 24 czerwca 2019 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, a które nie zostały podjęte. [raport 44/2019 z dnia 24.06.2019]

Informacja o zwolnieniu przez komornika zabezpieczenia na majątku ruchomym Polwax S.A. na rzecz Orlen Projekt S.A. [raport 43/2019 z dnia 24.06.2019]

Zaskarżenie nakazu zapłaty wydanego na wniosek ORLEN Projekt S.A. w postępowaniu nakazowym [raport 42/2019 z dnia 19.06.2019]

Przelanie na rachunek komornika kwoty zabezpieczenia roszczenia na rzecz Orlen Projekt S.A. [raport 41/2019 z dnia 12.06.2019]

Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań Spółki [raport 40/2019 z dnia 11.06.2019]

Spotkanie Zarządów Polwax S.A. i Orlen Projekt S.A.: informacja

Informacja i stanowisko Spółki w przedmiocie podjętych czynności zabezpieczających na rzecz Orlen Projekt S.A. [raport 39/2019 z dnia 3.06.2019]

Otrzymanie oświadczeń Akcjonariuszy o zamiarze uczestnictwa w subskrypcji oraz objęciu ponad 5% akcji w ramach oferty publicznej spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle oraz ustalenie przez Spółkę ostatecznej liczby oferowanych akcji nowej emisji. [raport 38/2019 z dnia 31.05.2019]

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. [raport 37/2019 z dnia 30.05.2019]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał. [raport 36/2019 z dnia 28.05.2019]

Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spolek Notowanych na GPW 2016 [raport EBI nr 1/2019 z dnia 15-05-2019]

Szacunkowe, wstępne koszty usunięcia zanieczyszczonego urobku ziemnego powstałego w związku z prowadzoną inwestycją FUTURE w Czechowicach-Dziedzicach [raport 35/2019 z dnia 13.05.2019]

Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5% [raport 34/2019 z dnia 08.05.2019]

Szacunki wyników finansowych spółki Polwax S.A. za pierwszy kwartał 2019 roku [raport 33/2019 z dnia 30.04.2019]

Podpisanie porozumienia stron o rozwiązaniu umowy o pracę z byłym Prezesem Polwax S.A. [raport 32/2019 z dnia 26.04.2019]

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. w zakresie kredytu wieloproduktowego. [raport 31/2019 z dnia 26.04.2019]

Aneks do porozumienia z ING Bankiem Śląskim S.A. [raport 30/2019 z dnia 26.04.2019]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 23.04.2019r. kontynuującym obrady z dnia 25.03.2019r. [raport 29/2019 z dnia 25.04.2019]

Uchwały NWZ Spółki podjęte w dniu 23.04.2019r. kontynuującego obrady z dnia 25.03.2019r. oraz uchwały poddane pod głosowanie, a które nie zostały podjęte. [raport 28/2019 z dnia 23.04.2019]

Zmiany w Radzie Nadzorczej Polwax S.A. [raport 27/2019 z dnia 23.04.2019]

Wpływ kwoty z tytułu Gwarancji Dobrego Wykonania Umowy na konto Polwax S.A. [raport 26/2019 z dnia 19.04.2019]

Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce [raport 25/2019 z dnia 15.04.2019]

Obciążenie ORLEN Projekt S.A. karami umownymi w związku z odstąpieniem od Umowy przez Spółkę i naruszeniem postanowień Umowy przez ORLEN Projekt S.A. [raport 24/2019 z dnia 11.04.2019]

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018 [raport 23/2019 z dnia 9.04.2019]

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018 [raport 22/2019 z dnia 9.04.2019]

Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce[raport 21/2019 z dnia 9.04.2019]

Drugie oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez ORLEN Projekt S.A. [raport 20/2019 z dnia 5.04.2019]

Podpisanie przez Polwax S.A. porozumienia z ING Bankiem Śląskim S.A.[raport 19/2019 z dnia 4.04.2019]

Odstąpienie przez Polwax S.A. od zawartej z ORLEN Projekt S.A. Umowy z dnia 7 kwietnia 2017 roku na realizację Inwestycji pod nazwą: „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi dla Spółki POLWAX S.A.” – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.[raport 18/2019 z dnia 4.04.2019]

STANOWISKO POLWAX S.A. w odpowiedzi na stanowisko ORLEN Projekt S.A. do raportu bieżącego nr 16 opublikowanego przez POLWAX S.A.: stanowisko

Nieskuteczność oświadczenia ORLEN Projekt S.A. o odstąpieniu od Umowy [raport 17/2019 z dnia 28.03.2019]

Wezwanie ORLEN Projekt S.A. do złożenia oryginałów dokumentów niezbędnych dla dokonania płatności faktur oraz usunięcia i zaprzestania naruszeń postanowień Umowy dotyczącej Inwestycji FUTURE, oświadczenie ORLEN Projekt S.A. o wstrzymaniu się z dalszym wykonywaniem robót budowlanych i odstąpieniu od Umowy.[raport 16/2019 z dnia 26.03.2019]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 marca 2019 roku.[raport 15/2019 z dnia 26.03.2019]

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. w zakresie kredytu wieloproduktowego.[raport 14/2019 z dnia 25.03.2019]

Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 25 marca 2019 roku, do momentu ogłoszenia przerwy.[raport 13/2019 z dnia 25.03.2019] 

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. do dnia 23 kwietnia 2019 roku do godz. 12.00. Obrady będą kontynuowane w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 98.

Żądanie ORLEN Projekt S.A. o ustanowienie zabezpieczenia zgodnie z art. 649 [1] Kodeksu cywilnego w ramach inwestycji "FUTURE" oraz wezwanie do zapłaty pozostałego do rozliczenia wynagrodzenia - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz zawarcie porozumienia dotyczącego warunkó uruchomienia drugiej transzy kredytu inwestycyjnego.[raport 12/2019 z dnia 12.03.2019]

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na NWZ Polwax S.A. zwołane na 25.03.2019 r. [do punktu 6 porządku obrad NWZ] [raport 11/2019 z dnia 4.03.2019]

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał [raport 10/2019 z dnia 25.02.2019]

Zgłoszone przez Akcjonariusza żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polwax S.A. i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad. [raport 9/2019 z dnia 20.02.2019]

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. w zakresie kredytu wieloproduktowego [raport 8/2019 z dnia 14.02.2019]

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki Polwax S.A [raport 7/2019 z dnia 11.02.2019]

Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Polwax S.A.[raport 6/2019 z dnia 11.02.2019]

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.[raport 5/2019 z dnia 29.01.2019]

Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za rok 2018 oraz informacja o możliwym znaczącym spadku zysku netto Spółki w roku 2019. [raport 4/2019 z dnia 22.01.2019]

Polwax w składzie sWIG80 po sesji 11 stycznia 2019 roku.

Powołanie Prezesa Zarządu Spółki Polwax S.A. [raport 2/2019 z dnia 10.01.2019]

Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Polwax S.A. [raport 1/2019 z dnia 10.01.2019]

 

Niektóre wydarzenia zaistniałe w roku 2018:

Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu na rok 2019. [raport 29/2018 z dnia 28.12.2018]

Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.[raport 28/2018 z dnia 27.12.2018]

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej w zakresie kredytu wieloproduktowego.[raport 27/2018 z dnia 20.12.2018]

Decyzja zarządu o przeglądzie innych opcji finansowania rozwoju spółki.[raport 26/2018 z dnia 8.11.2018]

Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 10%.[raport 25/2018 z dnia 5.11.2018]

Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za trzeci kwartał 2018r.[raport 24/2018 z dnia 23.10.2018]

Niedotrzymanie wymaganego w umowie kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. poziomu EBITDA – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.[raport 23/2018 z dnia 26.09.2018]

Zamiar podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji.[raport 22/2018 z dnia 13.09.2018]

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku. [raport 21/2018 z dnia 3.09.2018r.]

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.(raport 20/2018 z dnia 30.08.2018r.]

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.[raport 19/2018 z dnia 23.08.2018r.]

Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%.[raport 18/2018 z dnia 20.08.2018r.]

Szacunki wyników spółki Polwax S.A. za pierwsze półrocze 2018r.[raport 17/2018 z dnia 25.07.2018r.]

Uzgodnienie wielkości i warunków dostaw produktów parafinowych od Grupy Lotos S.A. w roku 2019. [raport 16/2018 z dnia 25.07.2018r.]

Powołanie Członków Zarządu Polwax S.A. na nową kadencję przez Radę Nadzorczą obradującą w dniu 7.06.2018r. [raport 15/2018]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2018 roku. [raport 14/2018]

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 6 czerwca 2018 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, a które nie zostały podjęte. [raport 13/2018]

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Polwax S.A. II kadencji [raport 12/2018 z dnia 6.06.2018r.]

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. wraz z projektem uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. zwołane na dzień 6 czerwca 2018 roku.[raport 11/2018 z dnia 28.05.2018r.]

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Polwax S.A. zwołanym na dzień 6 czerwca 2018 roku. [raport 10/2018 z dnia 18.05.2018r.] 

Cofnięcie zgody na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. II kadencji przez osobę nadzorującą Polwax S.A. [raport 9/2018 z dnia 14.05.2018r.]

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Polwax S.A. na dzień 6 czerwca 2018 r. [raport 8/2018 z dnia 9.05.2018r.] ; Szczegółowe informacje o zwołaniu ZWZ na stronie internetowej Spółki

Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za pierwszy kwartał 2018r. [raport 7/2018 z dnia 25.04.2018r.]

Opinia Rady Nadzorczej do rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017 [raport 6/2018 z dnia 19.04.2018r.]

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017 [raport 5/2018 z dnia 12.04.2018r.]

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Polwax S.A. tekstu jednolitego Statutu [raport 4/2018 z dnia 28.02.2018r.]

Szacunki wyników Spółki POLWAX S.A. za rok ubiegły [raport 3/2018 z dnia 22.01.2018r.]

Rejestracja przez sąd zmian w statucie Spółki przyjętych przez NWZA. [raport 1/2018 z dnia 22.01.2018r.]

 

Niektóre wydarzenia zaistniałe w roku 2017:

Uzgodnienie istotnych warunków do zawarcia kontraktu na rok 2018 z JMP [raport 31/2017]

Zdarzenie jednorazowe mające wpływ na wynik finansowy spółki za rok 2017 - dezinwestycja magazynu wyrobów gotowych [raport 29/2017]

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. [raport 27/2017]

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał [raport 26/2017]

Przyjęcie przez Zarząd Spółki zmian w Statucie Spółki oraz pozytywne zaopiniowanie zmian przez Radę Nadzorczą Spółki [raport 25/2017]

Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji [raport 24/2017]

Podpisanie umów Lock-Up z Członkami Zarządu Spółki jako zabezpieczenia dla umowy kredytowej współfinansującej inwestycję FUTURE [raport 21/2017]

Zamiana akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela [raport 20/2017]

Pan Grzegorz Domagała został powołany na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. w drodze kooptacji [raport 19/2017]

Złożenie rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Polwax S.A.przez Pana Piotra Nadolskiego. [raport 18/2017]

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 9 maja 2017 roku. [raport 15/2017]

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Polwax S.A. na dzień 9 maja 2017 r. [raport 14/2017]

Realizacja inwestycji strategicznej – podpisanie umowy z GRI,  uzgodnienia do umowy kredytowej na współfinansowanie inwestycji oraz zawieszenie polityki dywidendowej. [raport 12/2017]

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2016 rok. [raport 10/2017]

Realizacja inwestycji strategicznej – umowa z ThyssenKrupp Energineering Services GmbH Bad Soden na dostawę urządzeń tzw. kluczowego wyposażenia dla inwestycji FUTURE. [raport 8/2017]

Szacunki wyników Spółki POLWAX S.A. za rok ubiegły. [raport 3/2017]

Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu na rok 2017 z JMP. [raport 2/2017]