Kalendarz wydarzeń

Zarząd Spółki Polwax S.A. przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018:
1. Jednostkowy raport roczny za 2017 rok – 5 kwietnia 2018r.(czwartek) [opublikowany]
2. Jednostkowy raport za I kwartał 2018r. – 11 maja 2018r.(piątek) [opublikowany]
3. Jednostkowy raport za I półrocze 2018r. – 6 września 2018r.(czwartek)
4. Jednostkowy raport za III kwartał 2018r. – 16 listopada 2018r.(piątek)
Ponadto, działając zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), Zarząd informuje iż Spółka nie będzie przekazywała odpowiednio raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz II kwartał 2018 roku. [zgodnie z raportem 2/2018 opublikowanym w dniu 22 stycznia 2018roku]

Niektóre wydarzenia zaistniałe w roku 2018:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2018 roku. [raport 14/2018]

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 6 czerwca 2018 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, a które nie zostały podjęte. [raport 13/2018]

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Polwax S.A. II kadencji [raport 12/2018]

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. wraz z projektem uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. zwołane na dzień 6 czerwca 2018 roku.[raport 11/2018]

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Polwax S.A. zwołanym na dzień 6 czerwca 2018 roku. [raport 10/2018] 

Cofnięcie zgody na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. II kadencji przez osobę nadzorującą Polwax S.A. [raport 9/2018]

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Polwax S.A. na dzień 6 czerwca 2018 r. [raport 8/2018] ; Szczegółowe informacje o zwołaniu ZWZ na stronie internetowej Spółki

Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za pierwszy kwartał 2018r. [raport 7/2018]

Opinia Rady Nadzorczej do rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017 [raport 6/2018]

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017 [raport 5/2018]

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Polwax S.A. tekstu jednolitego Statutu [raport 4/2018]

Szacunki wyników Spółki POLWAX S.A. za rok ubiegły [raport 3/2018]

 

Niektóre wydarzenia zaistniałe w roku 2017:

Uzgodnienie istotnych warunków do zawarcia kontraktu na rok 2018 z JMP [raport 31/2017]

Zdarzenie jednorazowe mające wpływ na wynik finansowy spółki za rok 2017 - dezinwestycja magazynu wyrobów gotowych [raport 29/2017]

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. [raport 27/2017]

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał [raport 26/2017]

Przyjęcie przez Zarząd Spółki zmian w Statucie Spółki oraz pozytywne zaopiniowanie zmian przez Radę Nadzorczą Spółki [raport 25/2017]

Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji [raport 24/2017]

Podpisanie umów Lock-Up z Członkami Zarządu Spółki jako zabezpieczenia dla umowy kredytowej współfinansującej inwestycję FUTURE [raport 21/2017]

Zamiana akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela [raport 20/2017]

Pan Grzegorz Domagała został powołany na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. w drodze kooptacji [raport 19/2017]

Złożenie rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Polwax S.A.przez Pana Piotra Nadolskiego. [raport 18/2017]

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 9 maja 2017 roku. [raport 15/2017]

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Polwax S.A. na dzień 9 maja 2017 r. [raport 14/2017]

Realizacja inwestycji strategicznej – podpisanie umowy z GRI,  uzgodnienia do umowy kredytowej na współfinansowanie inwestycji oraz zawieszenie polityki dywidendowej. [raport 12/2017]

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2016 rok. [raport 10/2017]

Realizacja inwestycji strategicznej – umowa z ThyssenKrupp Energineering Services GmbH Bad Soden na dostawę urządzeń tzw. kluczowego wyposażenia dla inwestycji FUTURE. [raport 8/2017]

Szacunki wyników Spółki POLWAX S.A. za rok ubiegły. [raport 3/2017]

Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu na rok 2017 z JMP. [raport 2/2017]

Wszystkie raporty:

Raporty kwartalne Polwax S.A.
Raporty półroczne Polwax S.A.
Raporty roczne Polwax S.A.

Wszystkie raporty bieżące Spółki Polwax S.A. w latach:

Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020