Kalendarz wydarzeń

Zarząd Spółki Polwax S.A. przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019:
1. Jednostkowy raport roczny za 2018r. – 9 kwietnia 2019r.(wtorek) [opublikowany]
2. Jednostkowy raport za I kwartał 2019r. – 14 maja 2019r.(wtorek) [opublikowany]
3. Jednostkowy raport za I półrocze 2019r. – 10 września 2019r.(wtorek) [opublikowany]
4. Jednostkowy raport za III kwartał 2019r. – 19 listopada 2019r.(wtorek) [opublikowany]

Ponadto, działając zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), Zarząd informuje iż Spółka nie będzie przekazywała odpowiednio raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz II kwartał 2019 roku. [powyższa treść zgodnie z raportem nr 3/2019 z 22.01.2019 roku]

 

Niektóre wydarzenia zaistniałe w roku 2019:

Skierowanie wezwania do zapłaty w stosunku do Orlen Projekt S.A. w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem umowy z dnia 7 kwietnia 2017 r. na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi" [raport 75/2019 z dnia 20.12.2019]

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej - Informacja dotycząca negocjacji z ORLEN Projekt S.A. oraz informacja na temat statusu negocjacji i decyzji co do prowadzenia inwestycji pod nazwą "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi" [raport 74/2019 z dnia 19.12.2019]

Aktualności / Komunikat GPW Benchmark S.A. z dnia 5 grudnia 2019 r. - ogłoszenie zmian portfeli indeksów po sesji w dniu 20 grudnia 2019 r. (korekta kwartalna) - Polwax opuści indeks sWIG80

Wyniki spółki Polwax S.A. za dziesięć miesięcy 2019 roku [raport 73/2019 z dnia 29.11.2019]

Zawarcie przez Polwax S.A. umowy na doradztwo i konsultacje techniczne w sprawach związanych z Inwestycją - wybór Inżyniera Kontraktu [raport 72/2019 z dnia 21.11.2019]

Wyniki badań gruntu poniżej poziomu zero na którym składowano odpad ziemi z terenu budowy [raport 71/2019 z dnia 13.11.2019]

Uzgodnienie wielkości i warunków dostaw produktów parafinowych od Grupy Lotos S.A. w roku 2020 [raport 70/2019 z dnia 29.10.2019]

Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za trzeci kwartał 2019 roku oraz naruszenie kowenantów wymaganych w umowie kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. [raport 69/2019 z dnia 24.10.2019]

Koszty usunięcia zanieczyszczonego urobku ziemnego powstałego w związku z prowadzoną Inwestycją w Czechowicach-Dziedzicach. [raport 68/2019 z dnia 22.10.2019]

Czasowe wstrzymanie prac prospektowych [raport 67/2019 z dnia 22.10.2019]

Zakończenie procedury przejęcia z dniem 21.10.2019 terenu budowy przez Polwax S.A. od ORLEN Projekt S.A. [raport 66/2019 z dnia 21.10.2019]

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. w zakresie kredytu wieloproduktowego. [raport 65/2019 z dnia 18.10.2019]

Pismo z Sądu informujące o złożeniu do Sądu przez ORLEN Projekt S.A. pisma zawierającego rozszerzenie powództwa wobec Polwax S.A. [raport 64/2019 z dnia 17.10.2019]

Stanowisko ING Bank Śląski S.A. w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań Spółki - uzgodnienia w zakresie kolejnej umowy Spółki z Bankiem [raport 63/2019 z dnia 02.10.2019]

Oddalenie przez sąd wniosku Polwax S.A. w przedmiocie uchylenia wydanego na rzecz Orlen Projekt S.A. nakazu zapłaty jako zabezpieczenia i wysłanie not obciążeniowych w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu wywozu zanieczyszczonego urobku ziemi stanowiącego odpad niebezpieczny z terenu inwestycji FUTURE [raport 62/2019 z dnia 30.09.2019]

Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji [raport 61/2019 z dnia 30.09.2019]

Potrącenie kar umownych przysługujących Spółce w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy. [raport 60/2019 z dnia 24.09.2019]

Otrzymanie przez Polwax S.A. pozwu wniesionego przez Orlen Projekt S.A. i przekierowanie przez Sąd sprawy do rozpoznania w trybie zwykłym [raport 59/2019 z dnia 12.09.2019]

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. [raport 58/2019 z dnia 11.09.2019]

Kilka słów o prospekcie

Podpisanie kontraktu z Jeronimo Martins Polska na rok 2019 [raport 57/2019 z dnia 19.08.2019]

Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce [raport 56/2019 z dnia 16.08.2019]

Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce [raport 55/2019 z dnia 14.08.2019]

Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji [raport 54/2019 z dnia 12.08.2019]

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. [raport 53/2019 z dnia 7.08.2019]

Odstąpienie od umowy na pełnienie nadzoru nad realizacją Inwestycji FUTURE oraz rozpoczęcie procedury wyboru nowego Inżyniera Kontraktu – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. [raport 52/2019 z dnia 1.08.2019]

Emisja akcji serii E – informacja bieżąca - na temat praw poboru

Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań – kolejne uzgodnienia Spółki z Bankiem [raport 51/2019 z dnia 31.07.2019]

Ważna data dla akcjonariuszy Polwax S.A. W dniu 31.07.2019 roku zostaną przydzielone prawa poboru akcji nowej emisji.

Komunikat GPW S.A. z dnia 29 lipca 2019 r. dotyczący notowania akcji Polwax S.A. w dniu 30 lipca 2019r. ; akcje spółki POLWAX (ISIN PLPOLWX00026) nie będą uwzględniane przy obliczaniu indeksu sWIG80.

Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych wskazanych w oświadczeniu. [raport 50/2019 z dnia 26.07.2019]

Wydarzenia/Aktualności strona główna Polwax S.A.: Prawo poboru

Szacunki wyników finansowych spółki POLWAX S.A. za pierwsze półrocze 2019 [raport 49/2019 z dnia 23.07.2019]

Zawarcie umowy na usunięcie zanieczyszczonego urobku ziemnego stanowiącego odpad niebezpieczny, powstałego w związku z prowadzoną inwestycją FUTURE w Czechowicach-Dziedzicach. [raport 48/2019 z dnia 17.07.2019]

Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji [raport 47/2019 z dnia 1.07.2019]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2019 roku [raport 46/2019 z dnia 25.06.2019]

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. [raport 45/2019 z dnia 25.06.2019]

Uchwały ZWZ Spółki podjęte w dniu 24 czerwca 2019 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, a które nie zostały podjęte. [raport 44/2019 z dnia 24.06.2019]

Informacja o zwolnieniu przez komornika zabezpieczenia ba najątku ruchomym Polwax S.A. na rzecz Orlen Projekt S.A. [raport 43/2019 z dnia 24.06.2019]

Zaskarżenie nakazu zapłaty wydanego na wniosek ORLEN Projekt S.A. w postępowaniu nakazowym [raport 42/2019 z dnia 19.06.2019]

Przelanie na rachunek komornika kwoty zabezpieczenia roszczenia na rzecz Orlen Projekt S.A. [raport 41/2019 z dnia 12.06.2019]

Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań Spółki [raport 40/2019 z dnia 11.06.2019]

Spotkanie Zarządów Polwax S.A. i Orlen Projekt S.A.: informacja

Informacja i stanowisko Spółki w przedmiocie podjętych czynności zabezpieczających na rzecz Orlen Projekt S.A. [raport 39/2019 z dnia 3.06.2019]

Otrzymanie oświadczeń Akcjonariuszy o zamiarze uczestnictwa w subskrypcji oraz objęciu ponad 5% akcji w ramach oferty publicznej spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle oraz ustalenie przez Spółkę ostatecznej liczby oferowanych akcji nowej emisji. [raport 38/2019 z dnia 31.05.2019]

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. [raport 37/2019 z dnia 30.05.2019]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał. [raport 36/2019 z dnia 28.05.2019]

Szacunkowe, wstępne koszty usunięcia zanieczyszczonego urobku ziemnego powstałego w związku z prowadzoną inwestycją FUTURE w Czechowicach-Dziedzicach [raport 35/2019 z dnia 13.05.2019]

Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5% [raport 34/2019 z dnia 08.05.2019]

Szacunki wyników finansowych spółki Polwax S.A. za pierwszy kwartał 2019 roku [raport 33/2019 z dnia 30.04.2019]

Podpisanie porozumienia stron o rozwiązaniu umowy o pracę z byłym Prezesem Polwax S.A. [raport 32/2019 z dnia 26.04.2019]

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. w zakresie kredytu wieloproduktowego. [raport 31/2019 z dnia 26.04.2019]

Aneks do porozumienia z ING Bankiem Śląskim S.A. [raport 30/2019 z dnia 26.04.2019]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 23.04.2019r. kontynuującym obrady z dnia 25.03.2019r. [raport 29/2019 z dnia 25.04.2019]

Uchwały NWZ Spółki podjęte w dniu 23.04.2019r. kontynuującego obrady z dnia 25.03.2019r. oraz uchwały poddane pod głosowanie, a które nie zostały podjęte. [raport 28/2019 z dnia 23.04.2019]

Zmiany w Radzie Nadzorczej Polwax S.A. [raport 27/2019 z dnia 23.04.2019]

Wpływ kwoty z tytułu Gwarancji Dobrego Wykonania Umowy na konto Polwax S.A. [raport 26/2019 z dnia 19.04.2019]

Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce [raport 25/2019 z dnia 15.04.2019]

Obciążenie ORLEN Projekt S.A. karami umownymi w związku z odstąpieniem od Umowy przez Spółkę i naruszeniem postanowień Umowy przez ORLEN Projekt S.A. [raport 24/2019 z dnia 11.04.2019]

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018 [raport 23/2019 z dnia 9.04.2019]

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018 [raport 22/2019 z dnia 9.04.2019]

Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce[raport 21/2019 z dnia 9.04.2019]

Drugie oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez ORLEN Projekt S.A. [raport 20/2019 z dnia 5.04.2019]

Podpisanie przez Polwax S.A. porozumienia z ING Bankiem Śląskim S.A.[raport 19/2019 z dnia 4.04.2019]

Odstąpienie przez Polwax S.A. od zawartej z ORLEN Projekt S.A. Umowy z dnia 7 kwietnia 2017 roku na realizację Inwestycji pod nazwą: „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi dla Spółki POLWAX S.A.” – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.[raport 18/2019 z dnia 4.04.2019]

STANOWISKO POLWAX S.A. w odpowiedzi na stanowisko ORLEN Projekt S.A. do raportu bieżącego nr 16 opublikowanego przez POLWAX S.A.: stanowisko

Nieskuteczność oświadczenia ORLEN Projekt S.A. o odstąpieniu od Umowy [raport 17/2019 z dnia 28.03.2019]

Wezwanie ORLEN Projekt S.A. do złożenia oryginałów dokumentów niezbędnych dla dokonania płatności faktur oraz usunięcia i zaprzestania naruszeń postanowień Umowy dotyczącej Inwestycji FUTURE, oświadczenie ORLEN Projekt S.A. o wstrzymaniu się z dalszym wykonywaniem robót budowlanych i odstąpieniu od Umowy.[raport 16/2019 z dnia 26.03.2019]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 marca 2019 roku.[raport 15/2019 z dnia 26.03.2019]

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. w zakresie kredytu wieloproduktowego.[raport 14/2019 z dnia 25.03.2019]

Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 25 marca 2019 roku, do momentu ogłoszenia przerwy.[raport 13/2019 z dnia 25.03.2019] 

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. do dnia 23 kwietnia 2019 roku do godz. 12.00. Obrady będą kontynuowane w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 98.

Żądanie ORLEN Projekt S.A. o ustanowienie zabezpieczenia zgodnie z art. 649 [1] Kodeksu cywilnego w ramach inwestycji "FUTURE" oraz wezwanie do zapłaty pozostałego do rozliczenia wynagrodzenia - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz zawarcie porozumienia dotyczącego warunkó uruchomienia drugiej transzy kredytu inwestycyjnego.[raport 12/2019 z dnia 12.03.2019]

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na NWZ Polwax S.A. zwołane na 25.03.2019 r. [do punktu 6 porządku obrad NWZ] [raport 11/2019 z dnia 4.03.2019]

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał [raport 10/2019 z dnia 25.02.2019]

Zgłoszone przez Akcjonariusza żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polwax S.A. i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad. [raport 9/2019 z dnia 20.02.2019]

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. w zakresie kredytu wieloproduktowego [raport 8/2019 z dnia 14.02.2019]

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki Polwax S.A [raport 7/2019 z dnia 11.02.2019]

Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Polwax S.A.[raport 6/2019 z dnia 11.02.2019]

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.[raport 5/2019 z dnia 29.01.2019]

Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za rok 2018 oraz informacja o możliwym znaczącym spadku zysku netto Spółki w roku 2019. [raport 4/2019 z dnia 22.01.2019]

Polwax w składzie sWIG80 po sesji 11 stycznia 2019 roku.

Powołanie Prezesa Zarządu Spółki Polwax S.A. [raport 2/2019 z dnia 10.01.2019]

Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Polwax S.A. [raport 1/2019 z dnia 10.01.2019]

 

Niektóre wydarzenia zaistniałe w roku 2018:

Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu na rok 2019. [raport 29/2018 z dnia 28.12.2018]

Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.[raport 28/2018 z dnia 27.12.2018]

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej w zakresie kredytu wieloproduktowego.[raport 27/2018 z dnia 20.12.2018]

Decyzja zarządu o przeglądzie innych opcji finansowania rozwoju spółki.[raport 26/2018 z dnia 8.11.2018]

Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 10%.[raport 25/2018 z dnia 5.11.2018]

Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za trzeci kwartał 2018r.[raport 24/2018 z dnia 23.10.2018]

Niedotrzymanie wymaganego w umowie kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. poziomu EBITDA – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.[raport 23/2018 z dnia 26.09.2018]

Zamiar podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji.[raport 22/2018 z dnia 13.09.2018]

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku. [raport 21/2018 z dnia 3.09.2018r.]

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.(raport 20/2018 z dnia 30.08.2018r.]

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.[raport 19/2018 z dnia 23.08.2018r.]

Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%.[raport 18/2018 z dnia 20.08.2018r.]

Szacunki wyników spółki Polwax S.A. za pierwsze półrocze 2018r.[raport 17/2018 z dnia 25.07.2018r.]

Uzgodnienie wielkości i warunków dostaw produktów parafinowych od Grupy Lotos S.A. w roku 2019. [raport 16/2018 z dnia 25.07.2018r.]

Powołanie Członków Zarządu Polwax S.A. na nową kadencję przez Radę Nadzorczą obradującą w dniu 7.06.2018r. [raport 15/2018]

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2018 roku. [raport 14/2018]

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 6 czerwca 2018 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, a które nie zostały podjęte. [raport 13/2018]

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Polwax S.A. II kadencji [raport 12/2018 z dnia 6.06.2018r.]

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. wraz z projektem uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. zwołane na dzień 6 czerwca 2018 roku.[raport 11/2018 z dnia 28.05.2018r.]

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Polwax S.A. zwołanym na dzień 6 czerwca 2018 roku. [raport 10/2018 z dnia 18.05.2018r.] 

Cofnięcie zgody na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. II kadencji przez osobę nadzorującą Polwax S.A. [raport 9/2018 z dnia 14.05.2018r.]

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Polwax S.A. na dzień 6 czerwca 2018 r. [raport 8/2018 z dnia 9.05.2018r.] ; Szczegółowe informacje o zwołaniu ZWZ na stronie internetowej Spółki

Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za pierwszy kwartał 2018r. [raport 7/2018 z dnia 25.04.2018r.]

Opinia Rady Nadzorczej do rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017 [raport 6/2018 z dnia 19.04.2018r.]

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017 [raport 5/2018 z dnia 12.04.2018r.]

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Polwax S.A. tekstu jednolitego Statutu [raport 4/2018 z dnia 28.02.2018r.]

Szacunki wyników Spółki POLWAX S.A. za rok ubiegły [raport 3/2018 z dnia 22.01.2018r.]

Rejestracja przez sąd zmian w statucie Spółki przyjętych przez NWZA. [raport 1/2018 z dnia 22.01.2018r.]

Niektóre wydarzenia zaistniałe w roku 2017:

Uzgodnienie istotnych warunków do zawarcia kontraktu na rok 2018 z JMP [raport 31/2017]

Zdarzenie jednorazowe mające wpływ na wynik finansowy spółki za rok 2017 - dezinwestycja magazynu wyrobów gotowych [raport 29/2017]

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. [raport 27/2017]

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał [raport 26/2017]

Przyjęcie przez Zarząd Spółki zmian w Statucie Spółki oraz pozytywne zaopiniowanie zmian przez Radę Nadzorczą Spółki [raport 25/2017]

Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji [raport 24/2017]

Podpisanie umów Lock-Up z Członkami Zarządu Spółki jako zabezpieczenia dla umowy kredytowej współfinansującej inwestycję FUTURE [raport 21/2017]

Zamiana akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela [raport 20/2017]

Pan Grzegorz Domagała został powołany na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. w drodze kooptacji [raport 19/2017]

Złożenie rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Polwax S.A.przez Pana Piotra Nadolskiego. [raport 18/2017]

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 9 maja 2017 roku. [raport 15/2017]

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Polwax S.A. na dzień 9 maja 2017 r. [raport 14/2017]

Realizacja inwestycji strategicznej – podpisanie umowy z GRI,  uzgodnienia do umowy kredytowej na współfinansowanie inwestycji oraz zawieszenie polityki dywidendowej. [raport 12/2017]

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2016 rok. [raport 10/2017]

Realizacja inwestycji strategicznej – umowa z ThyssenKrupp Energineering Services GmbH Bad Soden na dostawę urządzeń tzw. kluczowego wyposażenia dla inwestycji FUTURE. [raport 8/2017]

Szacunki wyników Spółki POLWAX S.A. za rok ubiegły. [raport 3/2017]

Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu na rok 2017 z JMP. [raport 2/2017]

Wszystkie raporty:

Raporty kwartalne Polwax S.A.
Raporty półroczne Polwax S.A.
Raporty roczne Polwax S.A.

Wszystkie raporty bieżące Spółki Polwax S.A. w latach:

Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020